Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

31.08.2017

MEN: Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Około 680 tys. uczniów na Mazowszu od września zainauguruje nowy rok szkolny. Z myślą o ich rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik, w którym zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące zmian w systemie nauczania.

Od 4 września realizowane będą zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie. Reforma edukacji to przede wszystkim propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, powiązanie go z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

  • Nowy ustrój szkolny:

Jedną z podstawowych zmian, jakie obowiązywać będą od września, jest nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

8-letnią szkołę podstawową;
4-letnie liceum ogólnokształcące;
5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę I stopnia;
2-letnią branżową szkołę II stopnia;
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

  • Podstawa programowa:

Zmieni się ponadto nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Według niej będą się uczyć dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas: I, IV i VI szkoły podstawowej, I klasy branżowej szkoły I stopnia i I semestru szkoły policealnej. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

W klasach I branżowych szkół I stopnia i 4-letnich techników oraz w I semestrach szkół policealnych od 1 września 2017 r. kształcenie odbędzie się w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

  • Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach:

W nowych przepisach doprecyzowane zostały zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dodatkowo nauczyciel powinien również obserwować, jak środowisko szkolne wpływa na funkcjonowanie ucznia.

Wprowadzone zostały także nowe formy pomocy:

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania dziecka.

W szkole, w ciągu całego roku szkolnego, będzie można tworzyć klasy terapeutyczne również dla dzieci chorych.

  • Kalendarz roku szkolnego:

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się w poniedziałek, 4 września 2017 r. i zakończą się w piątek, 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

15-28 stycznia 2018 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
22 stycznia – 4 lutego 2018 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
12-25 lutego 2018 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

Dyrektor szkoły lub placówki do 30 września 2017 r. ma obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi:

do 8 dni w szkole podstawowej;
do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum;
do 6 dni w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego;
od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

Więcej informacji dostępnych jest na stonie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w przygotowanym przez resort poradniku.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 31.08.2017, Ilość wejść: 607, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry