Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

31.07.2017

Program Rodzina 500 plus – nowy okres świadczeniowy

  • Spotkanie z samorządowcami z Mazowsza odbyło się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Udział w nim wzięła m.in. Wioletta Kucharska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie z samorządowcami z Mazowsza odbyło się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Udział w nim wzięła m.in. Wioletta Kucharska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
    Spotkanie z samorządowcami z Mazowsza odbyło się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Udział w nim wzięła m.in. Wioletta Kucharska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Narada w sprawie nowego okresu świadczeniowego programu 500+ cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli samorządów. Narada w sprawie nowego okresu świadczeniowego programu 500+ cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli samorządów.
    Narada w sprawie nowego okresu świadczeniowego programu 500+ cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli samorządów.

Od 1 sierpnia mieszkańcy Mazowsza mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy. W zorganizowanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki naradzie programu 500+ przedstawiciele samorządów zapoznali się z kryteriami w przyznawaniu świadczeń.

Wsparcie w ramach rządowego programu Rodzina 500 plus jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program oficjalnie się rozpoczął. Korzystanie ze wsparcia w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Termin złożenia wniosku a wypłata świadczenia

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można  składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Jak złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to – właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie – urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń). Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Zmiany w przyznawaniu świadczeń

   Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Wykaz miejsc, w których można złożyć wniosek o 500+ dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW  pod numerem infolinii 22 695 71 22 (w dni robocze, w godzinach 10.00-14.00).

Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.  Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać w godzinach 10:00 – 14:00, pod numerem infolinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 22 695 71 22.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 31.07.2017, Ilość wejść: 1890, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry