Pomoc dla niepełnosprawnych

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Warunki, które muszę spełnić

 Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

 Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.

 W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń.

 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub polskiego konsula.

 Osoby przebywające w Polsce nielegalnie lub legalnie na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym mogą złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla ich miejsca stałego zamieszkania polskiego konsula.

 Ważność karty pobytu, paszportu lub dokumentu podróży ubiegającego się o nadanie obywatela polskiego nie może być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia podania. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP należy posiadać ważny dokument paszportowy albo dokument podróży.

 Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite.

 Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Osoby nieznające języka polskiego w stopniu komunikatywnym zobowiązane są do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym.

 Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, w dniu składania wniosku, musi też wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego.

 Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 Cudzoziemiec zobowiązany jest do zwrotu Karty Polaka w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. Jeśli posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo polskie posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 27.03.2014, Ilość wejść: 12817, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry