Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

    5 września 2017 r.

 1. Informujemy, że w dniu 1 września 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił, że ponownie rozpatrywane będą wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja dotyczy wniosków złożonych od 16 maja do 31 lipca 2017 r.
 3. W powyższym okresie do wojewody mazowieckiego wpłynęło 289 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.
 4. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2017 r. o przywróceniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w dniach 16 maja 2017 r. - 31 lipca 2017 r.

  https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24870,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-przywrocenia-ro.html

    24 czerwca 2017 r.

 1. Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosił, że ponownie rozpatrywane będą wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacja dotyczy wniosków złożonych od 30 marca do 15 maja 2017 r.
 3.  W powyższym okresie do wojewody mazowieckiego wpłynęło 166 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego. Będą one rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.
 4. Poniżej podajemy link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2017 r. o przywróceniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone w dniach 30 marca 2017 r. - 15 maja 2017 r.

        https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24748,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-przywrocenia-ro.html

    18 maja 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 16 maja  2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 1107 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przypominamy również, że 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, zatem z dniem 30 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego składanych od 30 marca 2017 r.
 3. Wnioski składane od 30 marca 2017 r. będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 4. Decyzje są przekazywane staroście po ich uprawomocnieniu się.
 5. Obecnie starostowie co miesiąc występują do wojewody mazowieckiego z wnioskami o przekazanie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 6. Właściwy starosta rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 7. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 8. Osoby, które odebrały decyzje wojewody mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.
 9. Uprzejmie informujemy, że kolejny przewidywany termin odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to środa 24 maja 2017 r. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.

WAŻNE:

Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.

   11 kwietnia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 7 kwietnia  2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 1001 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W tym samym czasie zostały wydane 482 decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski do 29 marca 2017 r.
 3. Przypominamy również, że 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, zatem z dniem 30 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego składanych od 30 marca 2017 r.
 4. Wnioski składane od 30 marca 2017 r. będą ponownie rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 5. W dniu 6 kwietnia 2017 r. wojewoda mazowiecki przekazał 84 decyzje ostateczne właściwym starostom wskazanym w decyzjach o przyznaniu świadczenia pieniężnego w celu sporządzenia przez nich wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 6. Właściwy starosta rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 7. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 8. Osoby, które odebrały decyzje wojewody mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłaty i wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.

   31 marca 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że kolejne przewidywane terminy odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to czwartek, 20 kwietnia 2017 r. i piątek, 21 kwietnia 2017 r. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.

WAŻNE:

 1. Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.
 2. Przypominamy również, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

   31 marca 2017 r.

INFORMACJA O WSTRZYMANIU ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W POLSCE, SKŁADANYCH OD DNIA 30 MARCA 2017 R.

W związku ze składanymi wnioskami w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu posiadania Karty Polaka uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę. Zatem na podstawie art. 24 c ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2066) uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych składanych od dnia 30 marca 2017 r.

Po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych wnioski składane od dnia 30 marca 2017 r. będą ponownie rozpatrywane.

Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu w celu skutecznego doręczania pism.

Poniżej link do strony BIP MSWiA, na której została zamieszczona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 marca 2017 r. o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które są składane począwszy od dnia 30 marca 2017 r.:

https://bip.mswia.gov.pl/bip/komunikaty/24596,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-w-sprawie-wstrzymania-roz.html

   23 marca 2017 r. 

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca 2017 r. zostały wydane cudzoziemcom pierwsze decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlającym sięna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Decyzje wojewody o przyznaniu świadczenia pieniężnego będą przekazywane właściwym starostom w celu ich wykonania, gdy staną się ostateczne, a więc po upływie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, który jest liczony od daty odbioru decyzji przez cudzoziemca.
 3. Właściwy starosta rozpocznie wypłatę świadczeń pieniężnych po przekazaniu przez wojewodę środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Starostwie składają wniosek do właściwego wojewody o przekazanie środków finansowych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Wniosek ten jest sporządzany na podstawie decyzji przyznających świadczenie pieniężne przekazanych przez wojewodę.
 4. Wypłaty świadczeń będą dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy w kasie urzędu obsługującego starostę lub w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.
 5. Osoby, które odebrały decyzje Wojewody Mazowieckiego przyznające świadczenie pieniężne i wyrażają chęć jego otrzymywania w formie bezgotówkowej są proszone o zgłoszenie się do starostwa powiatowego wskazanego w decyzji, aby złożyć oświadczenie o wyborze formy wypłatyi wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane przelewy.
 6. Jeśli nastąpi zmiana miejsca pobytu w Polsce przez cudzoziemca lub członków jego rodziny objętych świadczeniem, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

    20 marca 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na pokrycie planowanych w II kwartale br. wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do dnia 17 marca 2017 r. wojewoda mazowiecki wydał 224 decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego na łączną kwotę 1 846 300,00 zł.
 3. Termin odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to środa 22 marca 2017 r. oraz piątek 31 marca 2017 r. Osoby zainteresowane zostały już bądź będą w najbliższych dniach powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.
 4. Do dnia 17 marca 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 885 wniosków o świadczenie pieniężne, co stanowi ok. 30% wszystkich wniosków złożonych w kraju.
 5. Zachęcamy także do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (22) 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

        WAŻNE:

 1. Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.
 2. Przypominamy również, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

    8 marca 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że decyzją z dnia 6 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przyznał wojewodzie mazowieckiemu środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Kart Polaka. Zatem w najbliższym czasie zostaną wydane pierwsze decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego cudzoziemcom, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i o przyznanie świadczenia pieniężnego do 31 stycznia 2017 r.
 2. Przewidywany termin odbioru przez cudzoziemców decyzji zezwalającej na pobyt stały, karty pobytu oraz decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego to środa, 22 marca 2017 r. Osoby zainteresowane zostały już powiadomione sms-em. Prosimy o przyniesienie potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie karty pobytu - informacja o zniżkach i nr konta do opłaty skarbowej na stronie www.mazowieckie.pl. Prosimy przyjść z paszportem oraz Kartą Polaka w celu jej zwrotu.
 3. Ponadto zawiadamiamy, że do 7 marca 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 848 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 4. Zachęcamy także do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (22) 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

        WAŻNE:

 1. Z uwagi na dużą liczbę zapytań w sprawie organu wydającego Kartę Polaka uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności jest wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą. Zmiana ustawy o Karcie Polaka przewiduje wprawdzie, że w przyszłości będzie możliwość złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do wojewody, jednak dotychczas nie został wyznaczony organ administracyjny w sprawie przyznania Karty Polaka w Polsce.
 2. Przypominamy również, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

    13 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki nie otrzymał jeszcze z Ministerstwa Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych, co uniemożliwia wydanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o ten rodzaj pomocy.
 2. Ponadto zawiadamiamy, że do 10 lutego 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 573 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 3. Zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin na złożenie wniosku to 16 lutego 2017 r. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

  WAŻNE:
  Z uwagi na wpływającą do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dużą liczbę wniosków o umorzenie postępowania o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka złożonych w 2016 r. i ponowne składanie wniosków o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka w 2017 r. uprzejmie informujemy, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

     6 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki nie otrzymał jeszcze z Ministerstwa Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych, co uniemożliwia wydanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o ten rodzaj pomocy.
 2. Ponadto zawiadamiamy, że do 6 lutego 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 481 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 3. Zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin na złożenie wniosku to 8 lutego 2017 r. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

     1 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 433 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. W tym samym okresie złożono również 578 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka.
 3. Do 31 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.
 4. Do 31 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie otrzymał środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 5. Informujemy również, że są jeszcze w lutym 2017 r. wolne terminy (pierwszy wolny termin to 17 lutego 2017 r.) dla osób chcących złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

    25 stycznia 2017 r.

 1. W okresie od 1 do 24 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 285 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.
 2. Wojewoda mazowiecki oczekuje na przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pieniężne dla osób, które złożyły wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Z tego powodu nie zostały wydane dotychczas żadne decyzje przyznające pomoc finansową.
 3. Ponownie zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin to 1 lutego 2017 r.

  17 stycznia 2017 r.

 1. Informujemy, że 13 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,  na I kwartał 2017 r.
 2. W okresie od 1 do 13 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 146 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.
 3. Ponadto informujemy, że do dnia 12 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu ww. świadczenia.
 4. Ponownie zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin to 19 stycznia 2017 r.

    11 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 10 stycznia 2017 r. do Wojewoda Mazowieckiego wpłynęło 107 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. Informujemy również, że są jeszcze w styczniu 2017 r. wolne terminy dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).
 3. Zachęcamy także do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

    10 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona skrzynka mailowa mamkartepolaka@mazowieckie.pl dedykowana osobom, które ubiegają się o pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka oraz o świadczenie pieniężne. Prosimy o kierowanie zapytań drogą elektroniczną na podany adres mailowy.
 2. W celu usprawnienia komunikacji zachęcamy również do podawania w zapytaniach numerów telefonów, pod którymi można się z Państwem kontaktować.

     9 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 5 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 56 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. W tym samym okresie złożono również  54 wnioski o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka, do których wnioski o świadczenie pieniężne mogą być złożone do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pobyt stały.
 3. Informujemy również, że są jeszcze w styczniu 2017 r. wolne terminy dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Marta Koszkul, 09.01.2017, Ilość wejść: 18098, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry