Pomoc dla niepełnosprawnych

Obowiązki pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę

OBOWIĄZKI PRACODAWCY PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek przede wszystkim:

 • sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca.
 • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP.
 • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej. 

Należy pamiętać także , że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:

 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości ;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy;

Ponadto podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 1. cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust. 1b ustawy;

 2. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

 3. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

 4. zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3 ustawy;

 5. cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;

 6. cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;

 7. 7cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Iwicka, 22.06.2016, Ilość wejść: 18888, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry