Pomoc dla niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23);
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r., poz. 543);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r., poz. 97);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2013 r., poz. 1644);
  • Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego (Wojewódzki Dziennik Urzędowy z 2016 r., poz. 865);
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013, poz. 1650 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn. zm.);
  • Umowa międzynarodowa (Traktat o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Dz. U. Nr 90 poz. 864 - załącznik XII).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 8154, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry