Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

 • Szkolenie certyfikacyjne dla osób ubiegających sie o tytuł doradcy, upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS 

  Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS – agendy Ministerstwa Zdrowia organizuje szkolenie certyfikacyjne dla osób ubiegających się o tytuł doradcy, upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS. Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie):  medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), psychologiczne, pedagogiczne lub seksuologiczne potwierdzone kserokopią dyplomu wraz z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w kontaktach z klientem. W szkoleniu udział mogą wziąć również studenci ostatniego roku wyżej wymienionych kierunków studiów, którzy w chwili przystąpienia do egzaminu końcowego będą legitymowali się dyplomem ukończenia studiów. Zajęcia teoretyczne (wykładowe i warsztatowe) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych odbędą się w dwóch sesjach  w podwarszawskiej miejscowości  Konstancin–Jeziorna: 2-5 września 2017  i  7-10 października 2017. Więcej informacji na temat znajduje się na stronach Res Humanae oraz Krajowego Centrum ds. AIDS.

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii 

  Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii pełni Pan dr n. med. Krzysztof Skórczewski. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy .

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją  

  Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2017 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją pełni Pani dr hab n. med. Izabela Strużycka. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy .

 • Wyniki kampanii NEFROTEST z 4 czerwca 2017 r.
  Szczegółowe informacje na temat wyników kampanii NEFROTEST z 4 czerwca 2017 r. w Mińsku Mazowieckim dostępne >TUTAJ<
 • Kampania NEFROTEST - zaproszenie na bezpłatne badania 4 czerwca 2017 r. w Mińsku Maz.
  300 mieszkaców powiatu mińskiego w wieku 50 lat i więcej może skorzystać z bezpłatnych badań krwi mających na celu wczesne wykrycie chorób nerek. Osoby zainteresowane udziałem w badaniach powinny w dniach 31 maja i 1 czerwca (środa i czwartek) w godzinach 10.00-15.00 telefonicznie zarejestrować się pod numerami telefonów: 516 070 507 lub 516 050 705. Badania zarejestrowanych osób będą przeprowadzane 4 czerwca w Centrum Analiz Fresenius przy ul. Szpitalnej 37 w Mińsku Mazowieckiem (na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim). Więcej informacji o kampanii społecznej NEFROTEST znajdziecie Państwo w podlinkowanym obok materiale prasowym oraz plakacie.
 • Podręczniki dla użytkowników SMK
  Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lakarza i lekarza dentysty
  Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.
  Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie inernetowej >Ministerstwa Zdrowia< .
 • Konkurs "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków"
  Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: kompetencje2@mz.qov.pl lub telefonicznie pod nr 22 530 03 06.

  Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi pod linkiem: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-172-programy_rozwojowe_ksztalcenie.html

 • Przypomnienie o obowiązkach lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację
  Lekarz odbywający specjalizację ma obowiązek niezwłocznie informować Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wszelkich zmianach dotyczących szkolenia, w szczególności:

   o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez przesłanie kserokopii wypełnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji drugiej strony karty specjalizacyjnej,
   o planowanej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące,
   o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia tego szkolenia przez kierownika specjalizacji, o tym fakcie należy również poinformować kierownika jednostki szkolącej,
   o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania specjalizacji (informacje o podstawach przedłużenia szkolenia dostępne >TUTAJ< ),
   o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji,
   o zmianie kierownika specjalizacji (informacje dostępne >TUTAJ< ).

 • Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.
  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: reumatoidalne.zs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 241 oraz 22 53 00 206.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pod linkiem:
  http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne%20wykrywanie%20reumatoidalneqo.html

 • Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
  Informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).
  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: nowotwory.gs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 265 oraz 22 53 00 251.
  Więcej informacji znajdą Państwo >tutaj<

 • Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Psychoterapia jest dla ludzi"
  Więcej informacji znajdą Państwo >tutaj<
  * Ulotka
  * Plakat

 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/
 • Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa mazowieckiego
  Infomujemy, że zgodnie z wynikającym z art. 95a ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) obowiązkiem publikacji map potrzeb zdrowotnych, w >Biuletynie Informacji Publicznej< Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została opublikowana zaktualizowana wersja Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa mazowieckiego. 
 • Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
  W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

  Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie są zobowiązane do wnoszenia jakichkolwiek wpłat na konto w/w spółki. Wpisywanie się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnoszenie opłat za rejestrację jest wyłącznie dobrowolnie.

 • Nowy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Warszawie na ulicy Nugat 3
  Informujemy, iż od dnia 1 marca 2016 roku prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne zostały przeniesione z lokalizacji: Nowogrodzka 82 i Żelazna 79 pod adres Nugat 3 przy Centrum Medycyny Podróży i Rehabilitacji w Warszawie. Testy w kierunku HIV oraz poradnictwo okołotestowe są dostępne w środy, piątki i soboty od 10.00 do 14.00 oraz od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.
 • Roczne informacje o programach polityki zdrowotnej
  Przypominamy o obowiązku przekazania rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok, wynikającym z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). Szczegółowe wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. z 2015 r. poz. 1867) oraz w INSTRUKCJI dot. programów polityki zdrowtnej, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Przekazujemy do wykorzystania również elektroniczną wersję zestawienia tabelarycznego.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 01.03.2011, Ilość wejść: 44492, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry