Pomoc dla niepełnosprawnych

Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Wojewodów o rozpoczęcie prac, które mają przyspieszyć realizację zadań nowej ustawy.

Ustawa zakłada zwiększenie w 2017 r. środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną m. in. gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

Zgodnie z nowymi przepisami, wojewoda przekazuje JST dotację na zadanie własne jakim jest prowadzenie szkoły, przeznaczoną na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Dotacja ta może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie w/w gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Jednostki samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy, przekazują wojewodzie wnioski dotyczące dotacji.

Dodatkowo do w/w wniosku, należy dołączyć uzasadnienie wnioskowanej kwoty dofinansowania, zawierające wykaz oraz cenę planowanego do zakupienia sprzętu.

W przypadku prowadzenia przez JST, więcej niż jednej szkoły, dopuszcza się sporządzenie jednego wniosku dla wszystkich szkół.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o składanie w ustawowym terminie kompletnych wniosków, osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B) lub przesyłanie ich na adres: /t6j4ljd68r/skrytka  za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.09.2017, Ilość wejść: 1053, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry