Pomoc dla niepełnosprawnych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

UWAGA!!
!!! Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lakarza i lekarza dentysty !!!

Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.
Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie inernetowej >Ministerstwa Zdrowia< .

Dokumenty do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) należy złożyć w białej, niepodpisanej teczce:

  • przed sesją wiosenną do 31 grudnia każdego roku,
  • przed sesją jesienną do 31 lipca każdego roku.

Wykaz podstawowych czynności, które należy wykonać w celu przystąpienia do PES oraz dokumentów, które lekarz jest zobowiązany przedłożyć przed dopuszczeniem do egzaminu specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy) :

  • w celu przystąpienia do PES należy założyć konto w SMK (uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK;

  • złożyć wniosek w SMK o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a następnie ww. wniosek złożyć w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia:
 indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji - zaakceptowany przez kierownika specjalizacji - opracowany na podstawie ramowego programu z danej dziedziny; 
 opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 karta szkolenia specjalizacyjnego z:
- decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem, 
- wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami - staży, kolokwiów, dyżurów itd.;
 indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych) - w przypadku lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne przed postępowaniem kwalifikacyjnym 1-31.03.2013r. wymagane jest również zestawienie zbiorcze wszystkich procedur zaakceptowane przez kierownika specjalizacji;
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, w tym kursu „Zdrowie Publiczne”;
 praca poglądowa ogłoszona drukiem lub w maszynopisie z zakresu problematyki objętej programem specjalizacji zaakceptowana przez kierownika specjalizacji;
 zaświadczenie o znajomości języka obcego ze Studium Języków Obcych AM (dotyczy lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne we wszystkich dziedzinach medycyny);
Zaświadczenie z języka obcego obowiązuje lekarzy, którzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zakwalifikowali się przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmiane ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta nie zawiera przepisów obowiązujących lekarzy do wykazania się praktyczną znajomością języka.
 kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji (oryginały do wglądu);
 kserokopia świadectwa pracy (tylko lekarze rezydenci).     
 
Uwaga: jeżeli programy specjalizacji określają dodatkowe wymogi muszą być one spełnione.
 
  • po wypełnieniu powyższych czynności i złożeniu wymienionych dokumentów przez lekarza, wojewoda w terminie 14 dni przekazuje dokumentację w celu weryfikacji merytorycznej do konsultanta krajowego, który z kolei w ciągu 14 dni od jej otrzymania przekazuje wojewodzie swoją opinię. Dopiero w momencie uzyskania pozytywnej opinii konsultanta krajowego wojewoda potwierdza w SMK zakończenie szkolenia specjalizacyjnego;
  • po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia, lekarz może złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny (którzy go nie zdali, do niego nie przystąpili lub nie zdali czy też nie przystąpili, do którejś części egzaminu) oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

Informacja dotycząca języka obcego:

 Celem egzaminu jest sprawdzenie opanowania języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się oraz korzystanie z literatury medycznej,

 Specjalizujący się jest zobowiązany do zdawania egzaminu z jednego języka obcego, w trakcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego,

 Uznawane są zaświadczenia o zdaniu egzaminu z języków kongresowych: 
     Angielskiego 
     Francuskiego 
     Niemieckiego 
     Hiszpańskiego

 
 
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 42398, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry