Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozpoczęcie specjalizacji

Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa mazowieckiego - 01.03.2017r.

Komunikat w sprawie rozpoczęcia specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów
Przypominamy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26), które regulują sprawy szkolenia specjalizacyjnego, lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny po dostarczeniu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (art. 16c ust. 18 ustawy).
Mając na uwadze powyższe należy zaznaczyć, iż lekarz nie może być zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, jeśli nie ukończył stażu podyplomowego przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego (tj. przed 1-31 marca oraz 1-31 października każdego roku).
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, lekarzowi, który nie dostarczy dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, wojewoda nie może wydać skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Ponadto przepisy prawa nie dają Ministrowi Zdrowia uprawnień do wyrażenia indywidualnej zgody na wydanie lekarzowi skierowania w późniejszym terminie.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego.

Do wypełnienia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji, służy system informatyczny dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp

Wniosek należy złożyć w Wydziale Zdrowia w terminach:

 do dnia 28 lutego (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca), lub
 do dnia 30 września (na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października) każdego roku.

Uwaga !

Na dane postępowanie kwalifikacyjne, lekarz i lekarz dentysta może złożyć dwa wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (w trybie rezydentury i w trybie pozarezydenckim) tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie. Każde wygenerowanie i złożenie w wersji papierowej kolejnego wniosku w danym trybie przez danego użytkownika na to samo postępowanie kwalifikacyjne, dezaktywuje poprzedni wniosek.

W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

Lekarz ma dodatkowe trzy dni, od zakończenia terminu składania wniosków w danym postępowaniu, na dostarczenie papierowej wersji wniosku, pod warunkiem, że wniosek został zatwierdzony przed końcem normalnego terminu składania wniosków (t.j. do 28 lutego na postępowanie 1-31 marzec oraz do 30 września na postępowanie 1-31 październik)

Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji należy dołączyć:

w trybie rezydentury:

w trybach pozarezydenckim:

Uwaga !
Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.
Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć ponownego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, gdy posiada on orzeczenie lekarskie ( wzór orzeczenia  ) o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.
 
 • oświadczenie  do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji,
 • kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem oraz ósma strona dokumentu),
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Prosimy wybrać najkorzystniejszy wynik,
 • kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa w Polsce,
 • zaświadczenie (lub suplement/część B do dyplomu) o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów, obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 • oświadczenie  do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji,
 • kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty (strona ze zdjęciem oraz ósma strona dokumentu),
 • kserokopię świadectwa złożenia Lekarskiego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I/II stopnia lub zaświadczenie o ocenach z każdej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych (ze specjalizacji zgodnej z wnioskowaną). Prosimy wybrać najkorzystniejszy wynik,
 • zaświadczenie (lub suplement/część B do dyplomu) o średniej ocen uzyskanej w okresie studiów, obliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • kserokopię dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa w Polsce,
 • zgodę kierownika jednostki organizacyjnej  w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w jednym z następujących trybów:
  - na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego;
  - w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów;
  - na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
 • zgodę kierownika studiów doktoranckich  w przypadku deklaracji odbywania specjalizacji w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 – 4
 • zaświadczenie z zakładu pracy  o wymiarze czasu pracy i informacji, na jaki czas została zawarta umowa o pracę (nie dotyczy lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w ramach studiów doktoranckich lub umowy cywilnoprawnej),

W celu uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym należy dołączyć:

 • kserokopię Dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • potwierdzenie udziału w publikacji w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego ds. nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych. Potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania potwierdzenia dostępne są na stronie www.gbl.waw.pl ,
 • zaświadczenie z zakładu pracy, o okresie zatrudnienia w jednostce, w której ma się odbywać szkolenie specjalizacyjne, o posiadaniu co najmniej 3 letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego tj. do dnia 28 lutego lub 30 września, zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Makymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:

 • za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów,
 • z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się następująco:
 • punkty dodatkowe za:
   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
   co najmniej 3 letni okres zatrudnienia (w tym w ramach umowy cywilno-prawnej) lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, tj. do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów,
  (Wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów za co najmniej 3 letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji)
   publikacje w czasopismach naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji).

Komórka odpowiedzialna za realizację:

Wydział Zdrowia
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
00 – 950 Warszawa pl. Bankowy 3/5
 +48 22 695 69 90 (do 93)

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 249104, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry