Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje dla starostów/prezydentów miast

Informacje dla starostów/prezydentów

Zasób stworzą nieruchomości przejęte lub nabyte od:

 • starostów/prezydentów,
 • lasów państwowych,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • Agencji Mienia Wojskowego,
 • jednostek samorządu terytorialnego, państwowych osób prawnych, spółek Skarbu Państwa,
 • Polskich Kolei Państwowych, Poczty Polskiej.

Organy właściwe zobowiązane zostały do stworzenia i przekazywania corocznych wykazów, stanowiących zbiór informacji o nieruchomościach Skarbu Państwa.

Sporządzenie i przesłanie wykazu nie oznacza przekazania ujętych nim nieruchomości do gospodarowania przez KZN. Dopiero po zapoznaniu się przez KZN ze szczegółowymi informacjami o nieruchomościach, wybrane z nich będą mogły być przekazane, za porozumieniem stron, do Zasobu na cele mieszkaniowe. W przypadku sporu o przeznaczeniu danej nieruchomości przesądzi Prezes Rady Ministrów. Przekazanie nieruchomości do gospodarowania KZN następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym według wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

Przygotowane przez starostów wykazy zostaną sprawdzone przez Wojewodę pod względem:

 • zgodności z rozporządzeniem
 • kompletności danych
 • dołączenia opinii o nieruchomościach, których przekazanie KZN może znacząco utrudniać realizację zadań ustawowych tego organu lub w ocenie organu właściwego jest niezasadne.

Wzór wykazu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

 

Terminy i skutki niekompletności lub nieprzekazania wykazów

Ustawa umożliwia wyłączenie nieruchomości z Zasobu gospodarowanego przez KZN, tak poprzez zwrot nieruchomości organowi, który ją przekazał, jak również, na uzasadniony wniosek uprawnionego ministra lub wojewody. Wyłączenie może nastąpić w celu wykorzystania na cel publiczny, cele rolnicze, leśne, obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby mieszkaniowe żołnierzy.

Do zasobu KZN nie mogą wejść nieruchomości:

 • do których zgłoszono roszczenia
 • gdy toczą się wobec nich postępowania administracyjne i sądowe dotyczące ustalenia własności lub użytkowania wieczystego.

Jeśli wykorzystanie nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, to wejście ich do zasobu jest możliwe tylko, gdy są one niezbędne do realizacji inwestycji mieszkaniowej i jest zgodne to z zasadami prawidłowej gospodarki.

Z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu KZN staje się jej zarządcą i ponosi koszty z tym związane. Oznacza to m.in., że Prezes KZN może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, z zachowaniem ustawowych terminów. Dzieje się tak, jeżeli wypowiedzenie umowy jest konieczne lub umożliwi wykorzystanie nieruchomości na cel mieszkaniowy lub na realizację uzbrojenia technicznego niezbędnego dla inwestycji mieszkaniowych. Wypowiedzenie i rozwiązanie umów wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności finansowej przez KZN za podejmowane działania, np. koniecznością wypłacenia środków związanych z nakładami poniesionymi na nieruchomość przez jej najemcę, dzierżawcę czy użytkownika.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 511, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry