Pomoc dla niepełnosprawnych

Terminy i skutki niekompletności lub nieprzekazania wykazów

Terminy i skutki niekompletności lub nieprzekazania wykazów

Terminy przekazania pierwszych wykazów:

 • 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla nieruchomości położonych w miastach tj. do 10 listopada 2017 r.
 • 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy dla nieruchomości poza granicami miast tj. do 10 marca 2018 r.

Skutki niekompletności lub nieprzekazania pierwszego wykazu:

 • wojewoda może żądać uzupełnienia wykazu wskazując termin i zakres uzupełnienia
 • jeżeli organ nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w wyznaczonym terminie, wojewoda wymierza, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
 • jeżeli zwłoka nie przekroczy 3 dni wojewoda odstępuje o wymierzenia kary

Terminy przekazywania kolejnych wykazów:

 • 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz
 • według stanu na dzień 31 grudnia roku, którego dotyczy wykaz

Skutki nieprzekazania lub niekompletności kolejnych wykazów:

 • wojewoda wzywa do usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni
 • w przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności wykazu albo niedołączenia opinii - wojewoda może ponownie żądać uzupełniania wskazując termin i zakres uzupełnienia
 • jeżeli organ nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w wyznaczonych terminach, wojewoda wymierza, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
 • jeżeli zwłoka nie przekroczy 3 dni wojewoda odstępuje od wymierzenia kary

 

Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odwołanie od decyzji wymierzającej karę przysługuje do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 224, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry