Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BIP

 

główny specjalista


Joanna Mikulska

tel. 22 695 64 49
faks 22 695 63 86
wejście F (od al. Solidarności), parter, pokój nr 413
e-mail jmikulska@mazowieckie.pl

 

starszy inspektor


Jarosław Borkowski
tel. 22 695 64 50
faks 22 695 63 86

wejście F (od al. Solidarności), parter, pokój nr 413

e-mail jborkowski@mazowieckie.pl


Zadania Samodzielnego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy :

 1. organizacja i przeprowadzanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników urzędu oraz osób odbywających praktyki, staż zawodowy i wolontariat
 2. prowadzenie spraw z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 4. sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz przechowywanie tych dokumentów
 5. opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad, bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży
 7. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w środowisku pracy wraz z wnioskami usunięcia nieprawidłowości
 8. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 9. udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy urzędu
 10. doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których mogą występować czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 11. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 12. opracowywanie oraz nadzorowanie stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów urzędu
 13. szkolenie nowo zatrudnionych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 14. koordynacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji
 15. nadzór nad właściwym rozmieszczeniem, oznakowaniem sprzętu przeciwpożarowego oraz znaków ewakuacyjnych i ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 5391, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry