Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BIP


Zadania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy :

 

  1. organizacja i przeprowadzanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej nowo zatrudnionych pracowników Urzędu oraz osób odbywających praktyki, staż zawodowy i wolontariat
  2. prowadzenie spraw z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  3. opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
  4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące informowanie Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w środowisku pracy wraz z wnioskami dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości
  5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń wpływających na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
  6. udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu
  7. doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których mogą występować czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
  8. opracowywanie oraz nadzorowanie stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów Urzędu
  9. koordynacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji
  10. nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i oznakowaniem sprzętu przeciwpożarowego oraz znaków ewakuacyjnych i ostrzegawczych w budynkach, których Urząd jest właścicielem, zarządcą lub administratorem, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 1299, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry