Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legislacyjno-Organizacyjny

BIP

Zadania Oddziału Legislacyjno-Organizacyjnego:

1. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem oraz nowelizacją statutu i  regulaminu  organizacyjnego Urzędu

2. opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej

3. uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej

4. przygotowywanie dokumentacji oraz propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami i biurami

5. opracowywanie projektu regulaminu wewnętrznego biura oraz propozycji zmian do tego regulamin

6. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu

7. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej

8. koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego opracowywanych przez komórki organizacyjne, w tym:

 

 •  opiniowanie projektów pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej

 •  uzgadnianie projektów z komórkami organizacyjnymi Urzędu w tym rozpatrywanie we współpracy z wnioskodawcą, uwag zgłoszonych do projektu

 •  organizowanie i prowadzenie spotkań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych zaistniałych na etapie uzgadniania brzmienia przepisów projektu

 •  przekazywanie pracownikom Urzędu informacji o zmianach w zarządzeniach Dyrektora Generalnego i miejscu ich publikacji

 

9. koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w tym prowadzenie rejestru pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

10.koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

11.prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej z zakresu właściwości biura

12.przygotowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura

13.przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego

14.przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, w tym upoważnień Wojewody do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu

15.koordynowanie obsługi klienta w Urzędzie, w tym:

 

 •  obsługa infolinii „Obywatel”

 •  prowadzenie punktu informacyjnego Urzędu

 •  udział w projektach dotyczących obsługi klienta

 

16.prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w tym polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz systemu komunikowania się osób głuchoniemych

17.prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do biura

18.zapewnienie obsługi Oddziału Obsługi Prawnej, w tym:

 

 • obsługa i prowadzenie rejestru spraw sądowych

 • prowadzenie ewidencji realizacji wyroków

 • obsługa wysyłki korespondencji zleconej przez radców prawnych

 • przygotowywanie akt spraw sądowych do archiwizacji

 

19.obsługa sekretariatu biura

20.prowadzenie i aktualizacja:

 

 • rejestru obwieszczeń Wojewody

 • rejestrów zarządzeń i rozporządzeń Wojewody

 • rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego

 • rejestru porozumień zawieranych przez Wojewodę

 • rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego

 • rejestru upoważnień udzielanych przez Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego z wyłączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu

 

21.koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka z zakresu właściwości biura

 

Oddział Legislacyjno - Organizacyjny BKOP-I zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajduje się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 1756, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry