Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legislacyjno-Organizacyjny

BIP

Oddział Legislacyjno-Organizacyjny

kierownik

Joanna Tyszkiewicz

tel. 22 695 64 12

wejście B, parter, pokój nr 56

jtyszkiewicz@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Legislacyjno-Organizacyjnego:

 

1. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem oraz nowelizacją statutu i  regulaminu  organizacyjnego Urzędu

2. opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej

3. uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy niezespolonej administracji rządowej

4. przygotowywanie dokumentacji oraz propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami i biurami

5. opracowywanie projektu regulaminu wewnętrznego biura oraz propozycji zmian do tego regulamin

6. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu

7. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej

8. koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego opracowywanych przez komórki organizacyjne, w tym:

 

 •  opiniowanie projektów pod względem formalnoprawnym oraz zgodności z zasadami techniki prawodawczej

 •  uzgadnianie projektów z komórkami organizacyjnymi Urzędu w tym rozpatrywanie we współpracy z wnioskodawcą, uwag zgłoszonych do projektu

 •  organizowanie i prowadzenie spotkań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych zaistniałych na etapie uzgadniania brzmienia przepisów projektu

 •  przekazywanie pracownikom Urzędu informacji o zmianach w zarządzeniach Dyrektora Generalnego i miejscu ich publikacji

 

9. koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w tym prowadzenie rejestru pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

10.koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu

11.prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej z zakresu właściwości biura

12.przygotowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura

13.przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego

14.przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, w tym upoważnień Wojewody do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z wyłączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu

15.koordynowanie obsługi klienta w Urzędzie, w tym:

 

 •  obsługa infolinii „Obywatel”

 •  prowadzenie punktu informacyjnego Urzędu

 •  udział w projektach dotyczących obsługi klienta

 

16.prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego w tym polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego oraz systemu komunikowania się osób głuchoniemych

17.prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do biura

18.zapewnienie obsługi Oddziału Obsługi Prawnej, w tym:

 

 • obsługa i prowadzenie rejestru spraw sądowych

 • prowadzenie ewidencji realizacji wyroków

 • obsługa wysyłki korespondencji zleconej przez radców prawnych

 • przygotowywanie akt spraw sądowych do archiwizacji

 

19.obsługa sekretariatu biura

20.prowadzenie i aktualizacja:

 

 • rejestru obwieszczeń Wojewody

 • rejestrów zarządzeń i rozporządzeń Wojewody

 • rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego

 • rejestru porozumień zawieranych przez Wojewodę

 • rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego

 • rejestru upoważnień udzielanych przez Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego z wyłączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu

 

21.koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka z zakresu właściwości biura

 

Oddział Legislacyjno - Organizacyjny BKOP-I zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajduje się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 746, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry