Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Kontroli Zarządczej

BIP

tel. 22 695 60 60
wejście B, parter, pokój nr 58
e-mail bko@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Legislacyjno-Organizacyjnego:

 1. koordynowanie spraw związanych z opracowywanie oraz nowelizacją Statutu i Regulaminu Organizacyjnego urzędu
 2. opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej
 3. prowadzenie spraw zmierzających do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami/biurami
 4. opracowywanie i aktualizowanie projektu regulaminu wewnętrznego biura
 5. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody dotyczących funkcjonowania urzędu
 7. koordynowanie sprawa związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego, w tym  prowadzenie rejestru zarządzeń
 8. realizowanie zadań związanych ze stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
 9. koordynacja działań związanych z zawartością strony intranetowej urzędu
 10. koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzenie rejestru pisemnych wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 11. prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w zakresie właściwości biura
 12. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą, w tym m.in. koordynacja i monitorowanie realizacji zadań związanych z planem działania urzędu, analizą ryzyka, samooceną kontroli zarządczej, analizą obciążenia pracą
 13. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz zarządzania procesowego
 14. przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień do kontroli oraz prowadzenie ich rejestrów
 15. prowadzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
 16. koordynowanie obsługi klienta w urzędzie, w tym obsługa infolinii "Obywatel", prowadzenie punktu informacyjnego urzędu, udział w projektach dotyczących obsługi klienta
 17. prowadzenie spraw w zakresu zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza języka, w tym polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego oraz systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 18. obsługa sekretariatu biura
 19. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do biura
 20. prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących właściwości biuraOddział Zarządzania Organizacją BKO-I zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajdują się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 12064, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry