Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Spraw Pracowniczych

BIP

Oddział Spraw Pracowniczych

kierownik

Joanna Robak

tel. 22 695 62 15

faks 22 695 60 47

wejście B, piętro I, pokój nr 167

jrobak@mazowieckie.pl

 


zastępca kierownika

Marta Kryca


tel. 22 695 66 18

faks 22 695 60 47

wejście B, piętro I, pokój nr 157

mkryca@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Spraw Pracowniczych:

 

1. opracowywanie i aktualizacja regulaminu pracy Urzędu

2. prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu, w tym:

 

  • prowadzenie elektronicznej bazy danych pracowników
  • wystawianie świadectw pracy byłym pracownikom Urzędu i innych instytucji na podstawie akt osobowych znajdujących się w archiwum zakładowym

3. prowadzenie spraw osobowych kierowników zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej

4. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu i wykonywanie wszystkich czynności dotyczących płac i ubezpieczeń pracowniczych oraz innych wypłat wynikających ze stosunku pracy, w tym przygotowywanie wykazu pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

5. przygotowywanie wypłat dla pracowników Urzędu oraz dla osób niebędących pracownikami wynikających z umów cywilnoprawnych

6. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym Rp-7

7. przygotowywanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8. prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9. weryfikacja wniosków składanych przez członków korpusu służby cywilnej do postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej

10. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników Urzędu

11. obsługa komisji dyscyplinarnej Urzędu

12. obsługa komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji lub mobbingowi w Urzędzie

13. współpraca z Biurem Ochrony w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu

14. prowadzenie spraw związanych z reklamacją od pełnienia służby wojskowej w czasie wojny, w zakresie dotyczącym pracowników Urzędu

15. koordynowanie i monitorowanie systemu ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym:


  • wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych w procesie przeprowadzania ocen okresowych
  • przygotowywanie arkuszy pierwszej i okresowej oceny dla członków korpusu służby cywilnej
  • monitorowanie terminowości sporządzanych ocen i ich weryfikacja

 

16. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie

17. koordynacja zadań dotyczących zawierania przez Urząd umów na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników

18. prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem dla pracowników Urzędu w związku z przepisami o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

 

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 15321, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry