Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BIP

 

główny specjalista


Joanna Mikulska

tel. 22 695 64 49
faks 22 695 63 86
wejście B, parter, pokój nr 59
e-mail jmikulska@mazowieckie.pl

 

specjalista


Jarosław Borkowski
tel. 22 695 64 50
faks 22 695 63 86

wejście B, parter, pokój nr 59

e-mail jborkowski@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy :

 1. organizacja i przeprowadzanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników urzędu oraz osób odbywających praktyki, staż zawodowy i wolontariat
 2. prowadzenie spraw z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków, zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 4. sporządzanie dokumentacji powypadkowej wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz przechowywanie tych dokumentów
 5. opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
 6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad, bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży
 7. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w środowisku pracy wraz z wnioskami usunięcia nieprawidłowości
 8. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 9. udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy urzędu
 10. doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których mogą występować czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 11. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami
 12. opracowywanie oraz nadzorowanie stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów urzędu
 13. szkolenie nowo zatrudnionych pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 14. koordynacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji
 15. nadzór nad właściwym rozmieszczeniem, oznakowaniem sprzętu przeciwpożarowego oraz znaków ewakuacyjnych i ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 6082, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry