Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administracyjny

BIP

Oddział Administracyjny

Kierownik

Piotr Śmielak


tel. 22 695 60 12

faks 22 695 60 62

wejście B, parter, pokój nr 62
e-mail psmielak@mazowieckie.pl

 

Zastępca Kierownika

Renata Król

 

tel. 22 695 61 00

faks 22 695 60 62

wejście B, parter, pokój 62

e-mail rkrol@mazowieckie.pl
Zadania Oddziału Administracyjnego:

1) prowadzenie spraw w zakresie administrowania, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd Urzędowi oraz użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych;

2) koordynowanie spraw związanych z  zasobami lokalowymi Urzędu;

3) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu;

4) opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznych sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej;

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F03;

6) prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego;

7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem wykonania i realizacją zakupów artykułów biurowych, wyposażania pomieszczeń Urzędu i innych zakupów,
z wyłączeniem sprzętu informatycznego;

8) prowadzenie powielarni Urzędu oraz w uzgodnieniu z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple;

9) prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych, będących w dyspozycji biura, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych;

10) prowadzenie magazynu Urzędu, w tym spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą;

11) prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby Urzędu;

12) zakup biletów lotniczych w uzgodnieniu z Biurem Wojewody, w celu realizacji wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;

13) planowanie i realizacja prac remontowych wynikających z zaleceń przeglądów stanu technicznego budynków, obchodów nieruchomości i zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, w tym zgłaszanych poprzez system OTRS;

14) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzkami;

15) prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów;

16) koordynowanie spraw z zakresu zapewnienia ochrony osób i mienia oraz nadzór nad realizacją planu ochrony Urzędu;

17) prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu, w tym zapewnienie wyposażenia budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem;

18) opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem;

19) prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżąca kontrola przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu;

20) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych, nadawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad elektronicznym systemem wydawania kluczy;

21) prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, spraw związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu w identyfikatory;

22) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań wynikających z „Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego” w zakresie zadań oddziału;

23) realizacja zadań  w zakresie właściwości delegatur związanych z administrowaniem
i utrzymaniem nieruchomości urzędu.

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 1429, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry