Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji

BIP

 

 

kierownik

Anna Kniaź


tel. 22 695 63 06
faks 22 695 63 02
wejście B, parter, pokój nr 48
e-mail akniaz@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Organizacji i Realizacji Inwestycji:

1) planowanie, monitorowanie i rozliczanie procesu realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanych na cele statutowe Urzędu;

2) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy i wykonanie robót budowlanych;

3) sporządzanie analiz i zestawień finansowych w zakresie planowanych inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów w celu przygotowania informacji niezbędnych do planów budżetowych;

4) prowadzenie spraw związanych z procesem pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich w celu realizacji zadań inwestycyjnych w obiektach Urzędu;

5) koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura;

6) współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy;7)      koordynowanie planu działania biura, w tym realizacja celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;

8) redagowanie strony internetowej, intranetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;

9) administrowanie wewnętrznym systemem OTRS;

10) prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji
na potrzeby Urzędu;

11) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu;

12) realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych
i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;

13) realizacja zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”;

14) zapewnienie obsługi sekretariatu  oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;

15) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;

16) zgłaszanie wniosków o wydanie upoważnień, w tym pełnomocnictw do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura;

17) koordynowanie spraw dotyczących katalogu usług wewnętrznych biura, w tym monitorowanie terminowości ich realizacji;

18) koordynowanie zadań z zakresu systemu zarządzania, w tym opracowywanie procedur, zarządzeń, map procesów.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 24.11.2017, Ilość wejść: 93, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry