Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

BIP

Oddział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

kierownik

Jerzy Magryś
tel. 22 695 65 09
faks 22 695 66 86
wejście E, piętro II, pokój nr 621
e-mail jmagrys@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. nadzór nad prawidłowym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przekazywaniem informacji niejawnych;
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola (co najmniej raz na 3 lata) ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 4. opracowywanie i aktualizowanie wymaganej przepisami o ochronie informacji niejawnych dokumentacji bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności:
  a) dokumentacji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
  b) planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
  c) dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 5. opracowywanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających oraz przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających;
 8. współdziałanie ze służbami i instytucjami uprawnionymi do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego;
 9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 10. współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie przekazywania i wymiany danych do prowadzonych baz danych i ewidencji;
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 12. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej;
 13. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami administracji zespolonej w sprawach dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 14. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 15. realizacja zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do funkcjonującego w biurze Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego oraz utworzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu stanowisk komputerowych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 16. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego;
 17. opracowywanie wymaganej przepisami o ochronie informacji niejawnych dokumentacji dotyczącej systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 18. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 19. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczenia, w którym znajduje się Bezpieczne Stanowisko Komputerowe;
 20. nadzór nad procedurami wydawania upoważnień osobom dopuszczonym do obsługi Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego i urządzeń wchodzących w jego skład oraz nadzór nad przetwarzaniem dokumentów na Bezpiecznym Stanowisku Komputerowym;
 21. stała współpraca ze służbami informatycznymi Urzędu w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz zadań realizowanych przez administratora bezpieczeństwa informacji;
 22. prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu, w których przetwarzane są informacje niejawne lub dane osobowe;
 23. okresowa kontrola zgodności funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych Urzędu, w których przetwarzane są informacje ustawowo chronione, z przyjętymi zasadami i procedurami bezpieczeństwa;
 24. realizowanie zadań administratora danych osobowych;
 25. koordynowanie procesu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad właściwym jego funkcjonowaniem;
 26. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 27. realizowanie procedur związanych ze zgłaszaniem Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie podlegających rejestracji;
 28. wydawanie i nadzór nad właściwym stosowaniem przez pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 29. realizowanie procedur związanych z nadawaniem i usuwaniem uprawnień pracowników do Systemu Rejestrów Państwowych (rejestr PESEL i rejestr Stanu Cywilnego);
 30. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 31. prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie;
 32. kontrola ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów z zakresu ich bezpieczeństwa;
 33. przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i analiza dokumentacji oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie i Dyrektorowi Generalnemu przez zobowiązane osoby pełniące funkcje publiczne;
 34. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji oświadczeń majątkowych oraz monitorowanie procesu składania oświadczeń majątkowych i zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie lub Dyrektorowi Generalnemu;
 35. przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie przez zobowiązanych przedstawicieli administracji samorządowej;
 36. dokonywanie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, w tym opracowywanie wniosków do Urzędu Kontroli Skarbowej;
 37. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji oświadczeń majątkowych;
 38. monitorowanie procesu składania oświadczeń majątkowych oraz zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia Wojewodzie oświadczenia majątkowego;
 39. przygotowywanie i przesyłanie kopii oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych i do jednostek samorządu terytorialnego w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
 40. prowadzenie współpracy w zakresie udostępniania uprawnionym organom oraz instytucjom oświadczeń majątkowych;
 41. prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania oświadczeń lustracyjnych składanych Wojewodzie przez zobowiązane osoby pełniące funkcje publiczne oraz ich przekazywania do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 42. monitorowanie procesu składania oświadczeń lustracyjnych;
 43. monitorowanie zmian personalnych na stanowiskach, których zajmowanie wiąże się z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz przekazywanie informacji w tym zakresie Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 44. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji osób, które złożyły oświadczenie lustracyjne;
 45. koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem i realizacją planu działania biura oraz sporządzaniem analiz i sprawozdań;
 46. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu Wojewody w zakresie działania biura;
 47. realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością;
 48. koordynowanie współpracy biura w ramach prowadzonych przez Urząd programów i projektów;
 49. prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;
 50. prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych biura, w tym współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkoleń pracowników biura;
 51. koordynowanie opracowywania i aktualizowania przez poszczególne komórki wewnętrzne biura, informacji umieszczanych na stronie intranetowej Urzędu;
 52. zamieszczanie zaktualizowanych materiałów w zakładce biura na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie intranetowej;
 53. zapewnienie, przy współpracy z Biurem Administracyjnym, zaopatrzenia i właściwego gospodarowania materiałami i sprzętem biurowym, w tym prowadzenie ewidencji składników mienia biura;
 54. prowadzenie sekretariatu biura;
 55. obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz elektronicznych formularzy Urzędu;
 56. nadzorowanie prawidłowego przestrzegania zasad oznaczania i obiegu dokumentów;
 57. koordynowanie współpracy biura z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi, w tym prowadzenie terminarza przyjęć interesantów oraz techniczne organizowanie narad i spotkań służbowych;
 58. prowadzenie i aktualizowanie bazy teleadresowej (sekretariatów komórek organizacyjnych Urzędu) oraz instytucji współpracujących z biurem.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8149, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry