Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Rozwoju i Inwestycji

Dyrektor
Tomasz Szlązak

 tszlazak@mazowieckie.pl


Zastępca Dyrektora 
Katarzyna Harmata

 kharmata@mazowieckie.pl


Zastępca Dyrektora 
Dariusz Binkowski

 dbinkowski@mazowieckie.pl

 

 

 Sekretariat - pokój 638 
tel. 22 695 60 82
fax 22 695 65 25
 bri@mazowieckie.pl

 

 

 

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście "F" od Al. Solidarności, piętro II

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Od 19 lutego 2018 r. uruchomiono Punkt Obsługi Klienta od Al. Solidarności (wejście "F"),
gdzie przeniesiona została m.in. Kancelaria, tym samym niemożliwe jest samodzielne wejście do Urzędu.
Prosimy w razie potrzeby o wcześniejszy kontakt z Biurem w tej sprawie.

 

 

 

Przejdź do strony BIP Biura Rozwoju i Inwestycji

Do zakresu działania Biura Rozwoju i Inwestycji należy w szczególności:

 1. inicjowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Urzędu;
 2. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz organizacja prac Komisji oceniającej wnioski w ramach wskazanego Programu, w tym:
 • prowadzenie działań związanych z naborem wniosków na kolejne okresy realizacji programu oraz obsługa wojewódzkiej komisji oceniającej wnioski złożone przez gminy i powiaty województwa,
 • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 • przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 1. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektów ze środków rezerwy ogólnej lub rezerw celowych budżetu państwa oraz innych zadań, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
 • przygotowywanie, analiza i kompletowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosków o uruchomienie środków budżetu państwa na realizację zadań lub projektów jednostek z terenu województwa mazowieckiego,
 • przygotowywanie umów oraz aneksów zawieranych z beneficjentami na finansowanie realizowanych projektów,
 • badanie i weryfikacja dokumentów finansowych celem stwierdzenia faktycznego wykorzystania środków budżetu państwa,
 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów;
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu środków europejskich w ramach programów operacyjnych;
 2. realizacja zadań związanych z rozwojem i bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. realizacja zadań nałożonych przepisami o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
 4. obsługa projektów i programów określonych odrębnymi zarządzeniami lub decyzjami przez Wojewodę lub Dyrektora Generalnego;
 5. inicjowanie i koordynowanie działań inwestycyjno-rozwojowych Urzędu;
 6. wspieranie działań rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie możliwości wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością;
 8. realizacja zadań związanych z planem działania Urzędu, kontrolą zarządcząi analizą ryzyka;
 9. zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych oraz aktualności procedur i instrukcji obejmujących systemy informatyczne;
 10. realizacja projektów związanych z rozwojem, wdrażaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych w Urzędzie;
 11. wdrażanie rozwiązań i technologii informatycznych;
 12. opiniowanie planów komórek organizacyjnych Urzędu dotyczących projektów z zastosowaniem technologii informatycznych, a także nadzór merytoryczny nad ich realizacją;
 13. administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
 14. utrzymanie aktualności systemów informatycznych, w szczególności systemów serwerowych i baz danych;
 15. udział w zarządzaniu  ewidencją sprzętu komputerowego, drukującego, wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencjami oprogramowania komputerowego;
 16. koordynacja realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej;
 17. realizacja zadań związanych z rozwojem intranetu;
 18. prowadzenie szkoleń z obsługi intranetu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Kubis, 06.03.2018, Ilość wejść: 6927, Rejestr zmian
Wersje dokumentu

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry