Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Wojewody

Biuro Wojewody

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

bw@mazowieckie.pl

 

Józef Wierzbowski

Dyrektor Biura tel. 22 695 62 44

fax 22 695 62 22

jwierzbowski@mazowieckie.pl

Życiorys

Anna Karpińska

 Zastępca Dyrektora Biura  tel. 22 695 62 44

  fax 22 695 62 22

  akarpinska@mazowieckie.pl

 

 

Kontakt:

Sekretariat Biura Wojewody – pokój nr 160

tel. 22 695 62 44

fax. 22 695 62 22

bw@mazowieckie.pl

 

Urząd w liczbach w 2015 roku:

Urząd w liczbach w 2014 roku:

Urząd w liczbach w 2013 roku:

Urząd w liczbach w 2012 roku:

Urząd w liczbach w 2011 roku:

 

Zadania Biura:

 • reprezentowanie lub wyznaczanie innych osób do reprezentowania Wojewody w kontaktach z mediami;
 • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w komunikacji zewnętrznej oraz prowadzenie działań informacyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • koordynacja lub konsultacja działań komunikacyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne i delegatury urzędu;
 • zarządzanie i nadzór redakcyjny nad stroną internetową urzędu;
 • dbanie o spójność polityki informacyjnej prowadzonej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie z polityką informacyjną Wojewody;
 • zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;
 • realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów oraz uczestnictwa w komitetach honorowych;
 • organizacja i obsługa, w tym protokolarna, oficjalnych wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;
 • przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu petycji, skarg i wniosków zgłaszanych do Wojewody i Wicewojewodów;
 • prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz przekazywaniem listów gratulacyjnych Prezesa Rady Ministrów jubilatom obchodzącym setną rocznicę urodzin;
 • organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz prowadzenie działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną;
 • koordynowanie i organizowanie współpracy Wojewody z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • realizacja zadań Wojewody dotyczących przeprowadzenia i organizacji naboru na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji o działalności Wojewody dotyczących Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince;
 • prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
 • sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym planowanie dotacji na ich utrzymanie i remonty oraz wydawanie decyzji o ekshumacjach;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją porozumień z gminami w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz ocena stanu technicznego obiektów;
 • koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 68921, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry