Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych

BIP

Kierownik:

Agnieszka Błażejak

Tel. 22 695 64 57,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 525,
e- mail ablazejak@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych należy:

 

1)   prowadzenie spraw związanych z hydrologią oraz bezpieczeństwem powodziowym wynikających z przepisów dotyczących prawa wodnego i innych ustaw oraz powiązanych z tymi przepisami aktów wykonawczych, w tym:

a) gromadzenie i analiza danych w zakresie bezpieczeństwa powodziowego oraz monitorowanie sytuacji kryzysowej,

b) prowadzenie polityki informacyjnej na rzecz działań i projektów przeciwpowodziowych,

c) realizacja zadań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych z zakresu gospodarki wodnej,

d) współpraca z ministerstwami, instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w realizację zadań przeciwpowodziowych,

e) przygotowywanie i udział w spotkaniach poświęconych tematyce wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły,

f) realizacja spraw  dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem powodziowym, uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego,

g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakłóconych stosunków wodnych w oparciu o przepisy dotyczące prawa wodnego;

2)   przeprowadzanie analizy wyników kontroli oraz opiniowanie aktów prawnych, strategii oraz planów związanych z bezpieczeństwem powodziowym;

3)   prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, dotyczących urządzeń melioracji wodnych oraz pozostałych wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym:

a) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa,

b) przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie zadań przy współpracy z Wydziałem Finansów i Wydziałem Prawnym Urzędu,

c)  koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem, wykorzystaniem i rozliczaniem środków finansowych z budżetu państwa pochodzących z różnych źródeł finansowych (rezerwy celowe będące
w dyspozycji ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa), przeznaczonych na realizacje zadań,

d) nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa, będących przedmiotem finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych;

4)    kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa przepisami dotyczącymi prawa wodnego, w tym:

a) przygotowywanie rocznego planu kontroli,

b) przygotowywanie dokumentów wszczynających postepowanie kontrolne,

c)  przeprowadzanie kontroli (zakres rzeczowy i zamówień publicznych) przy współpracy z pracownikami Wydziału Kontroli Urzędu (kontrola finansowa),

d) przygotowywanie arkuszy ustaleń kontroli, projektu wystąpienia oraz wystąpienia pokontrolnego,

e) kontrola organów samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostek podporządkowanych Wojewodzie,

f) przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;

5)   planowanie i koordynowanie zadań związanych z edukacją przeciwpowodziową dzieci i młodzieży na terenie województwa, w tym:

a) uzgadnianie i realizacja zadań w zakresie edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będących w gestii Urzędu,

b) przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c) weryfikacja i przedkładanie rozliczeń finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

6)   koordynowanie i realizacja zadań w zakresie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, w tym:

a) przygotowanie wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, w celu pozyskania środków z rezerwy celowej,

b) weryfikacja wniosków o przyznanie dotacji,

c) przygotowywanie podziału dotacji,

d) przygotowywanie obwieszczeń Wojewody w sprawie wykazu spółek, którym przyznano dotację,

e) przygotowywanie oraz zawieranie umów i aneksów dotyczących finansowania zadań,

f)  weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z zapisów umów,

g)  wnioskowanie do Wydziału Finansów Urzędu o wypłatę dotacji,

h)  przygotowywanie okresowych zestawień z zadań zrealizowanych w ramach dotacji;

7)   planowanie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów dotyczących prawa wodnego, w tym:

a) opracowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych,

b) zgłaszanie zapotrzebowania miesięcznego na środki, dokonywanie podziału limitu,

c) prowadzenie ewidencji wydatków,

d) weryfikacja dokumentów rozliczeniowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

e) wypełnianie formularzy planistycznych i sprawozdawczych zgodnie z notą budżetową,

f)  prowadzenie bieżącego nadzoru w zakresie wykorzystania środków przyznanych decyzjami Wojewody,

g) planowanie dochodów z tytułu opłat za wykonanie melioracji wodnych,

h)  przygotowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez oddział;

8)  prowadzenie spraw związanych z realizacją przez starostów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przepisami dotyczącymi prawa wodnego.Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 05.08.2011, Ilość wejść: 10572, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry