Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji

BIP

Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji

Kierownik

Zastępca Kierownika

Sławomir Bartosiewicz

Tel. 22 695 61 64,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 539,
e-mail sbartosiewicz@mazowieckie.pl

Małgorzata Zaorska

Tel. 22 695 61 87,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 523,
e-mail mzaorska@mazowieckie.pl

Do zakresu działania Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji należy:

Do zakresu działania Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji należy:
1) realizacja zadań wynikających z zapisów rządowych programów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, przestępczości i aspołecznych zachowań, w tym:
a) koordynacja zadań wynikających z zapisów Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, zwanego dalej „Programem”,
b) przygotowywanie planu pracy Wojewódzkiego Zespołu do spraw „Programu” oraz organizowanie posiedzeń Zespołu,
c) opracowywanie sprawozdań kwartalnych i rocznych dotyczących realizacji „Programu”,
d) realizacja zadań związanych z dofinansowywaniem w ramach dotacji celowych, podmiotów realizujących projekty w ramach „Programu”,
e) kontrola wykorzystania dotacji celowych przez podmioty realizujące projekty w ramach „Programu”,
f) współpraca z właściwymi organami administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządem terytorialnym w zakresie realizacji innych programów dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa;
2) dokonywanie ocen zagrożeń, stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa, w tym:
a) analizowanie danych z terenu województwa z zakresu obejmującego bezpieczeństwo i porządek publiczny (ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych na temat skali zagrożeń w województwie) i opracowywanie na ich podstawie odpowiednich raportów,
b) realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca w tym zakresie z Pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
c) realizacja zadań związanych z bieżącą obsługą debat społecznych Wojewody dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców województwa,
d) współpraca z Powiatowymi Komisjami Bezpieczeństwa, w tym udział w posiedzeniach tych Komisji oraz zbieranie i analizowanie wniosków z tych posiedzeń,
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości;
3) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad Krajowym Systemem Ratowniczo– Gaśniczym, w tym:
a) określanie propozycji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego na terenie województwa, w celu zapewnienia Wojewodzie koordynacji jego funkcjonowania,
b) przygotowywanie propozycji zakresu koordynacji przez wójta (burmistrza, prezydenta) funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego na obszarze gminy,
c) prowadzenie rejestru jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego na obszarze województwa,
d) monitorowanie, zbieranie danych dotyczących jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej będących w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego;
4) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi), w tym:
a) koordynacja zadań związanych z nadzorem Wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi) na terenie województwa,
b) opracowywanie sprawozdań z ewidencji straży gminnych (miejskich) w zakresie etatów, wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz pojazdów na terenie województwa,
c) opracowywanie planu kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na dany rok kalendarzowy na terenie województwa,
d) koordynacja działalności kontrolnej w zakresie okresowych i doraźnych kontroli straży gminnych (miejskich),
e) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem skarg na funkcjonowanie straży gminnych (miejskich),
f) przygotowywanie rocznej oceny wyników kontroli straży gminnych (miejskich) na terenie województwa,
g) realizacja zadań związanych z Programem standaryzacji i certyfikowania straży gminnych i miejskich;
5) realizacja zadań związanych z prowadzeniem ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie na terenie województwa, w tym:
a) prowadzenie ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne na terenie województwa,
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie umieszczenia poszczególnych obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w drodze decyzji administracyjnych, opracowywanie i wydawanie decyzji  w tym zakresie,
c) realizacja zadań Wojewody wynikających z przepisów o działaniach antyterrorystycznych, dotyczących umieszczenia obiektów wchodzących w skład infrastruktury krytycznej w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa;
6) realizacja zadań związanych z wydawaniem i kontrolą pozwoleń na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, w tym:
a) realizacja zadań Wojewody związanych z przeprowadzeniem procedur sprawdzających przygotowanie właściwych decyzji w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
b) kontrola z udziałem przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie nabywania i używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez przedsiębiorców posiadających pozwolenie wydane przez Wojewodę,
c) prowadzenie rejestru firm posiadających koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz firm sprowadzających materiały wybuchowe z zagranicy lub je przemieszczających;
7) realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, w tym:
a) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
b) prowadzenie ewidencji obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe,
c) kontrola z udziałem przedstawicieli Policji, parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie umieszczonym w wykazie Wojewody,
d) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewody w sprawie zakazu organizowania imprez masowych z udziału publiczności,
e) udział w roli obserwatora Wojewody na meczach podwyższonego ryzyka organizowanych na stadionach województwa,
f) koordynowanie i organizowanie posiedzeń Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych;
8) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad Centrami Powiadamiania Ratunkowego, w tym:
a) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem telefonu alarmowego 112,
b) prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Centra Powiadamiania Ratunkowego obsługi telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,
9) realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym:
a) realizacja zadań związanych z dofinansowywaniem w ramach dotacji celowych, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, wykonujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizujących i prowadzących szkolenia ratowników wodnych,
b) kontrola wykorzystania dotacji celowych podmiotów wykonujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego;
10) koordynowanie spraw dotyczących szkoleń wewnętrznych;
11) prowadzenie rejestru wydziałowego wydawanych upoważnień do kontroli;
12) realizacja zadań dotyczących obsługi administracyjnej i organizacyjnej wydziału, w tym  zapewnienie obsługi sekretariatu wydziału;
13) prowadzenie wydziałowego rejestru skarg, wniosków i petycji;
14) prowadzenie i nadzór nad gospodarką transportową, planowanie i koordynacja wyjazdów, nadzór nad czasem pracy kierowcy oraz prawidłowością prowadzenia kart drogowych, zgodnie z procedurą;
15) planowanie i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wydziału, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie oraz realizacja zadań w zakresie zamówień publicznych

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 03.02.2010, Ilość wejść: 12165, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry