Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

BIP

Kierownik Oddziału:

Marta Różak

Tel. 22 695 69 67,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 530,
e-mail mrozak@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych należy :


1)   współpraca z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, działającymi w zakresie rolnictwa i usuwania skutków klęsk żywiołowych;

2)     koordynacja i prowadzenie działań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, a także zdarzeń związanych z osuwiskami,
w tym:

a)  udział w pracach Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej w zakresie weryfikacji wysokości i zakresu strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego,

b)  udział w pracach Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków,

c)   sporządzanie dla  ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji zbiorczych zestawień na potrzeby realizacji zadań z terenu województwa wraz z propozycjami dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń Komisji Wojewódzkiej, o której mowa w lit. a) oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu, o którym mowa w lit. b),

d)   zawieranie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących przyznania dotacji celowych z budżetu państwa i końcowe rozliczanie realizacji zadań,

e)   przekazywanie do Wydziału Finansów Urzędu wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa,

f)   nadzór nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, na zadania będące przedmiotem dofinansowania z budżetu państwa, zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych,

g)   przeprowadzenie kontroli planowych i doraźnych w zakresie prawidłowości rzeczowego wykorzystania dotacji oraz prawidłowości udzielenia zamówienia w aspekcie przepisów dotyczących zamówień publicznych;

3)    realizacja zadań wynikających z pomocy państwa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym:

a)  powoływanie komisji, weryfikacja jej prac i opieka merytoryczno–formalna w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną,

b) potwierdzanie wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi producentom rolnym w celu umożliwienia im ubiegania się o różne formy pomocy państwa;

4)    realizacja zadań określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, z wyłączeniem obsługi i kontroli finansowej;

5)    realizacja zadań związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym:

a) przygotowywanie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, materiałów planistycznych dotyczących budżetu na kolejny rok budżetowy,

b)  przyjmowanie i weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe,

c)  przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatności,

d)  kontrola prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków;

6)    realizacja zadań związanych z wypłatą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego odszkodowań ze środków budżetu państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w tym:

a) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o wypłatę odszkodowań oraz wniosków o opłacenie operatów szacunkowych,

b)  przekazywanie do Wydziału Finansów Urzędu pozytywnie zaopiniowanych wniosków,

c)  nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

7)     realizacja zadań związanych z przekazaniem dotacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego na rzecz opłaty kosztów operatu szacunkowego i wypłaty odszkodowania w związku z zajęciem w sposób naturalny gruntów nie będących własnością Skarbu Państwa przez wody rzeki, w tym:

a) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków,

b) przekazywanie do Wydziału Finansów Urzędu pozytywnie zaopiniowanych wniosków,

c)  nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

8)    realizacja zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:

a) planowanie i rozdysponowanie dotacji przeznaczonej na wykonywanie przez starostów zadań wynikających z przepisów dotyczących lasów,

b) przekazywanie do Wydziału Finansów Urzędu wniosków na zapotrzebowanie,

c)  nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

9)   przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie uzyskanych dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Żurawska, 30.11.2012, Ilość wejść: 14996, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry