Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

BIP

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

Kierownik Oddziału:

Marta Różak

Tel. 22 695 69 67,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 530,
e-mail mrozak@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych należy :

 1) współpraca z właściwymi urzędami, instytucjami, organizacjami rządowymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami naukowo-badawczymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, działającymi w zakresie rolnictwa i usuwania skutków klęsk żywiołowych;

2) realizacja zadań wynikających z pomocy państwa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym:
a) powoływanie komisji, weryfikacja jej prac i opieka merytoryczno–formalna w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną,
b) potwierdzanie wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi producentom rolnym w celu umożliwienia im ubiegania się o różne formy pomocy państwa;

3) realizacja zadań określonych w przepisach o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej, z wyłączeniem obsługi i kontroli finansowej;

4) realizacja zadań związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym:
a) przygotowywanie, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, materiałów planistycznych dotyczących budżetu na kolejny rok budżetowy,
b) przyjmowanie i weryfikowanie zapotrzebowań na środki finansowe,
c) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatności,
d) kontrola prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków;

5) realizacja zadań związanych z wypłatą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego odszkodowań ze środków budżetu państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w tym:
a) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków o wypłatę odszkodowań oraz wniosków o opłacenie operatów szacunkowych,
b) przekazywanie do Wydziału Finansów pozytywnie zaopiniowanych wniosków,
c) nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

6) realizacja zadań związanych z przekazaniem dotacji Zarządowi Województwa Mazowieckiego na rzecz opłaty kosztów operatu szacunkowego i wypłaty odszkodowania w związku z zajęciem w sposób naturalny gruntów niebędących własnością Skarbu Państwa przez wody rzeki, w tym:
a) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalnym wniosków,
b) przekazywanie do Wydziału Finansów pozytywnie zaopiniowanych wniosków,
c) nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

7) realizacja zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
a) planowanie i rozdysponowanie dotacji przeznaczonej na wykonywanie przez starostów zadań wynikających z przepisów dotyczących lasów,
b) przekazywanie do Wydziału Finansów wniosków na zapotrzebowanie,
c) nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji;

8) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanej na odnowienie powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa.Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Żurawska, 30.11.2012, Ilość wejść: 16163, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry