Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Spraw Obronnych

BIP

Kierownik:

Jarosław Bartkowski

Tel. 22 695 64 79,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 522,

e-mail jbartkowski@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych należy:


1) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obronnych przez urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną w województwie, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;

2) koordynowanie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:

a) pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b) operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,
c) programowania obronnego,
d) stanowisk kierowania,
e) organizacji Urzędu na czas wojny,
f) przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
g) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
h) służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

3) programowanie, planowanie i realizacja w zakresie merytorycznym szkolenia obronnego w województwie;

4) realizacja zadań Wojewody w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

5) planowanie i nadzorowanie wykonania przez jednostki administracji samorządowej zadań w zakresie powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;

6) przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

7) prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

8) planowanie i koordynowanie przygotowań transportu drogowego, kolejowego i wodnego na potrzeby obronne państwa na terenie województwa;

9) przygotowywanie decyzji administracyjnych Wojewody, na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa a obszarze województwa;

10) kontrola zadań realizowanych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz starostów, na podstawie przepisów dotyczących zakwaterowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z utworzenia stref niebezpieczeństwa;

11) nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej, w trybie natychmiastowym, w powiatach i gminach;

12) planowanie i koordynowanie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz planowanie wykorzystania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

13) realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);

14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;

15) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;

16) utrzymywanie w gotowości Zapasowego Stanowiska Kierowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 14695, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry