Pomoc dla niepełnosprawnych

Państwowa Straż Łowiecka

BIP

Państwowa Straż Łowiecka

tel. 22 695 64 81
fax. 22 695 64 84
email: wbzk@mazowieckie.pl

Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należy:


1) ochrona zwierząt łownych (zwierzyny), w tym:

a) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
b) współdziałanie z Policją, Polskim Związkiem Łowieckim oraz strażnikami
łowieckimi powołanymi lub zatrudnionymi przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, a także Państwową Strażą Rybacką i Służbą Leśną w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt łownych (zwierzyny),
c) kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zwalczanie kłusownictwa oraz wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, w tym:

a) zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenach łowieckich polnych i na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz ustalanie wielkości środków uzyskanych z ich sprzedaży,
b) ustalanie wielkości i wskazanie do pobrania, na rzecz Skarbu Państwa, ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
c) przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum ze zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych;

3) zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, w tym:

a) legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,
b) nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego,
c) zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
d) przeszukanie osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego,
e) odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi służących i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenie,
f) prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia, jeżeli
przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych Kodeksie postępowania karnego,
g) prowadzenie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

4) kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną, w tym:

a) kontrola podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzania źródeł jej pochodzenia,
b) kontrola podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;

5) kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, dotycząca prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 04.01.2013, Ilość wejść: 6629, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry