Pomoc dla niepełnosprawnych

Odnowienie powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych

BIP

 

KARTA INFORMACYJNA

                          

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Adres: plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695-64-81
www.mazowieckie.pl  

 

Nr karty informacyjnej

 

KI – WBZK/07

Nr wersji: 2

Data wydania:

19 stycznia 2017 r.

SPRAWA:

Odnowienie/przebudowa drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Udzielenie Starostwom dotacji na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, ze zm.)

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warszawa 00-950, plac Bankowy 3/5,

tel. 22 695 64 84, fax. 22 695 64 84

 

1. Osobiście:

Punkt Przyjmowania Korespondencji

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5,  wejście „B”, pokój 39

tel. 22 695 61 59

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek, 8:00-16:00

 

2. W przypadku możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną:

e-mail: wbzk@mazowieckie.pl , poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie


3. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dotację przeznaczoną na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej (załącznik nr 1):

 • harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
 • kopia wniosku właściciela lasu o przyznanie dotacji na odnowienie /przebudowę powierzchni leśnej wraz z opinią Nadleśnictwa,
 • kopia protokołu oględzin dokonanych przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego,
 • w przypadku pożaru – kopia postanowienia o umorzeniu przedmiotowego postępowania,
 • kopia decyzji administracyjnej Starosty przyznającej dotację,
 • mapka sytuacyjna z zaznaczonym planowanej do odnowy/przebudowy powierzchni,
 • dokumentacja fotograficzna.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania (załącznik nr 2):

 • protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania (załącznik do sprawozdania z wykonania zadania),
 • faktury,
 • rachunki,
 • kopia umowy z wykonawcą bądź poszkodowanym zawarta przez Starostę, o ile była zawarta,
 • kopia decyzji administracyjnej Starosty przyznającej dotację.

3. Sprawozdanie z wykorzystania zadania (załącznik nr 3) – przekazane przez Starostwo do WBZK MUW w terminie 21 dni od daty przekazania środków pochodzących z dotacji na konto Starostwa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Etap I: Przekazanie do WBZK przez Starostwa wniosku wraz z wymaganymi załącznikami;

Etap II: Podział dotacji przez WBZK;

Etap III: Przekazanie przez WBZK do Wydziału Finansowego MUW informacji o podziale dotacji;

Etap IV: Przekazanie przez Wydział Finansowy MUW do Starostw decyzji Wojewody o przyznaniu środków;

Etap V: Poinformowania WBZK przez Starostwo o planowanym terminie odbioru odnowionej/przebudowanej powierzchni leśnej; 

Etap VI: Przekazanie przez Starostwo sprawozdania z wykorzystania dotacji (załącznik Nr 2) wraz z  załącznikiem tj. protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania oraz kopią dokumentacji potwierdzonej za zgodność z  oryginałem (faktur, rachunki, decyzje Starosty oraz umowy o ile były zawarte);  

Etap VII: Przekazanie przez WBZK do Wydziału Finansów MUW polecenia wypłaty środków dla Starostwa;

Etap VIII: Przekazanie do WBZK przez Starostwo sprawozdania z wykorzystania dotacji.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Sutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 tel. 22 695-64-81, fax. 22 695-64-84

adres e-mail: wbzk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

1) wniosek o dotacje przeznaczoną na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej

- Załącznik do wniosku o dotację – harmonogram rzeczowo – finansowy

2) sprawozdanie z wykonania zadania

- Załącznik do sprawozdania z wykonania zadania – protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania

3) sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 12.04.2013, Ilość wejść: 4243, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry