Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP
26.01.2012

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy: 987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl


kierownik

Andrzej Stypiński

tel. 22 595 13 63
faks 22 620 19 40
astypinski@mazowieckie.pl

p. o. zastępca kierownika

Bartłomiej Getlich

tel. 22 595 13 07
faks 22 620 19 40
bgetlich@mazowieckie.pl

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:


1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;

2) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;

3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:

a) opracowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

b) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,

c) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,

d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;

4) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie pododdziałów lub oddziałów sił zbrojnych do wykonania zadań, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego;

5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzani kryzysowego;

6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;

8) współpraca z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego;

9) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;

10) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;

11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;

12) przekazywanie, poprzez Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;

13) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

14) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;

15) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa;

16) prowadzenie stałego całodobowego dyżuru operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania  Kryzysowego;

17)    nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

18)    realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń.Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 26.01.2012, Ilość wejść: 32773, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry