Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP
26.01.2012

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy: 987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl


kierownik

Andrzej Stypiński

tel. 22 595 13 63
faks 22 620 19 40
astypinski@mazowieckie.pl

p. o. zastępca kierownika

Bartłomiej Getlich

tel. 22 595 13 07
faks 22 620 19 40
bgetlich@mazowieckie.pl

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:


1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;

2) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;

3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:

a) opracowywanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;

4) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie pododdziałów lub oddziałów sił zbrojnych do wykonania zadań, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego;

5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;

8) współpraca z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego;

9) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;

10) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;

11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;

12) przekazywanie, poprzez Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;

13) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

14) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;

15) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa;

16) prowadzenie stałego całodobowego dyżuru operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;

17) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

18) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 26.01.2012, Ilość wejść: 30486, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry