Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia

BIP

Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia

 Zadania Oddziału Finansowo-Księgowego dysponenta III stopnia:

1) prowadzenie spraw finansowych Urzędu w ramach środków dysponenta III stopnia, w tym:

a) opracowywanie projektu planu budżetu na rok następny w zakresie dochodów i wydatków  zgodnie z § 8  (Zakresy obsługi budżetu dysponenta III stopnia),

b) opracowywanie planu finansowego według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, przy współudziale komórek merytorycznych Urzędu,

c) opracowywanie wniosków w sprawie korekt wydatków budżetowych na rok bieżący,

d) sporządzanie zapotrzebowań na środki w zakresie realizowanych wydatków budżetowych,

e) sporządzanie okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu dysponenta III stopnia, przy współudziale komórek merytorycznych;

2) przygotowywanie danych, dokumentów i zestawień do wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej;  zarządzanie budżetem zadaniowym dysponenta III stopnia, a w szczególności:

a) planowanie wydatków w ujęciu zadaniowym budżetu dysponenta III stopnia, w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu,

b) ewidencjonowanie wydatków w ujęciu zadaniowym,

c) wprowadzanie zmian w budżecie zadaniowym;

3) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego;

4) prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji budżetu dysponenta III stopnia, w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

b) sporządzanie sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych;

c) sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,

d) sprawdzanie, pod względem formalnym i rachunkowym, dokumentów księgowych;

e) wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7,

f) obsługa TREZOR w zakresie realizowanych zadań,

g) prowadzenie rachunków działalności pozabudżetowej dysponenta III stopnia w banku komercyjnym,

h) prowadzenie rejestru zawartych umów finansowanych ze środków budżetowych,

i)  dokonywanie wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,

j)  prowadzenie kasy Urzędu,

k) przygotowywanie informacji finansowych na potrzeby kierownictwa urzędu i wydziału;

l)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

m) obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

n)  rozliczanie delegacji służbowych,

o)   obsługa finansowo-księgowa środków europejskich,

5) opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów z których wynikają skutki finansowe dla budżetu Wojewody.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 5816, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry