Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Realizacji Dochodów

BIP

kierownik

Marcin Łopaciuk
tel. 22 695 60 52
faks 22 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 237
e-mail mlopaciuk@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Realizacji Dochodów :

1) prowadzenie spraw związanych z nałożonymi do 31 grudnia 2015 roku grzywnami w drodze mandatu karnego:

a) ewidencjonowanie i rozliczanie druków mandatów karnych,

b) przyjmowanie od jednostek uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego rozliczeń wykorzystanych bloczków mandatowych,

c) rozliczanie bloczków mandatów karnych, które zostały sprzedane podległym jednostkom samorządu terytorialnego uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

d) rozliczanie jednostek uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z wystawionych mandatów karnych, w tym zliczanie oraz wyjaśnianie powstałych nieprawidłowości w zdawanych rejestrach odcinków mandatów karnych,

e) prowadzenie ewidencji należności oraz przygotowywanie danych do przypisu należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w systemie informatycznym służącym do rozliczania mandatów,

f) ewidencja wpłat z tytułu nałożonych grzywien w systemie informatycznym służącym do rozliczania mandatów,

g) wystawianie tytułów wykonawczych oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją należności powstałych w związku z nieuiszczeniem w terminie grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,

h) prowadzenie spraw o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie  na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych oraz wydawanie decyzji Wojewody w tym zakresie,

i) rozpatrywanie zarzutów wnoszonych na prowadzone postępowanie egzekucyjne;

2) ewidencjonowanie należności i dochodów budżetowych w systemie informatycznym „TBD - Decyzje Administracyjne”;

3) dochodzenie należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynikających z:

a) kar i grzywien nałożonych przez Wojewodę,

b) kar nałożonych przez inspektorów nadzoru budowlanego,

c) kosztów egzekucyjnych poniesionych przez Wojewodę będącego organem egzekucyjnym w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;

4) rozpatrywanie zarzutów wnoszonych na prowadzone postępowanie egzekucyjne;

5) rozpatrywanie wniosków o wstrzymanie przez Wojewodę egzekucji administracyjnej prowadzonej przez różne organy egzekucyjne;

6) współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych postępowań oraz udzielanie informacji dotyczących prowadzonych spraw;

7) współdziałanie z Oddziałem Finansowo-Księgowym dysponenta III stopnia w celu zapewnienia zgodności systemu służącego do ewidencjonowania i rozliczania mandatów oraz systemu finansowo-księgowego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 2382, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry