Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Realizacji Dochodów

BIP

kierownik

Marcin Łopaciuk
tel. 22 695 60 52
faks 22 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 237
e-mail mlopaciuk@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Realizacji Dochodów :

1) prowadzenie spraw związanych z nałożonymi do 31 grudnia 2015 roku grzywnami w drodze mandatu karnego:

a) ewidencjonowanie i rozliczanie druków mandatów karnych,

b) przyjmowanie od jednostek uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego rozliczeń wykorzystanych bloczków mandatowych,

c) rozliczanie bloczków mandatów karnych, które zostały sprzedane podległym jednostkom samorządu terytorialnego uprawnionym do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

d) rozliczanie jednostek uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z wystawionych mandatów karnych, w tym zliczanie oraz wyjaśnianie powstałych nieprawidłowości w zdawanych rejestrach odcinków mandatów karnych,

e) prowadzenie ewidencji należności oraz przygotowywanie danych do przypisu należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w systemie informatycznym służącym do rozliczania mandatów,

f) ewidencja wpłat z tytułu nałożonych grzywien w systemie informatycznym służącym do rozliczania mandatów,

g) wystawianie tytułów wykonawczych oraz prowadzenie spraw związanych z windykacją należności powstałych w związku z nieuiszczeniem w terminie grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,

h) prowadzenie spraw o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie  na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych oraz wydawanie decyzji Wojewody w tym zakresie,

i) rozpatrywanie zarzutów wnoszonych na prowadzone postępowanie egzekucyjne;

2) ewidencjonowanie należności i dochodów budżetowych w systemie informatycznym „TBD - Decyzje Administracyjne”;

3) dochodzenie należności w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynikających z:

a) kar i grzywien nałożonych przez Wojewodę,

b) kar nałożonych przez inspektorów nadzoru budowlanego,

c) kosztów egzekucyjnych poniesionych przez Wojewodę będącego organem egzekucyjnym w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;

4) rozpatrywanie zarzutów wnoszonych na prowadzone postępowanie egzekucyjne;

5) rozpatrywanie wniosków o wstrzymanie przez Wojewodę egzekucji administracyjnej prowadzonej przez różne organy egzekucyjne;

6) współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych postępowań oraz udzielanie informacji dotyczących prowadzonych spraw;

7) współdziałanie z Oddziałem Finansowo-Księgowym dysponenta III stopnia w celu zapewnienia zgodności systemu służącego do ewidencjonowania i rozliczania mandatów oraz systemu finansowo-księgowego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 3062, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry