Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Geodezji / Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydział Geodezji / Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydział Geodezji / Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Siedziba wydziału:  plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK: poniedziałek 8:00-16:00

wg@mazowieckie.pl

 

Sebastian Bała

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

koordynator prac wydziału

 tel. 22 695 79 21

 fax 22 695 79 31

 sbala@mazowieckie.pl


Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Geodezji / Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – pokój nr 314 tel. 22 695 79 21

fax. 22 695 79 31

wg@mazowieckie.pl

Zadania Wydziału Geodezji:

 • prowadzenie spraw nadzoru wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu urządzeń rolnych oraz prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i marszałka województwa;
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

tworzenia, łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,
nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,
ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, związanych z refundacją kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);
 • prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów oraz prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8.

Zadania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

 • sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • realizacja kontroli działalności:

  organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
  przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace  geodezyjne lub kartograficzne;

 • kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami dotyczącymi geodezji i kartografii;
 • kontrolowanie posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • kierowanie wniosków do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych, z zastrzeżeniem § 17 pkt 8, dotyczących między innymi:

ewidencji gruntów i budynków,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielania informacji o sposobie użytkowania lokali,
wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,
nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

 • opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych i wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;
 • współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie rejestru i wydawanie dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • wnioskowanie do Wojewody o powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego i członków wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie spraw związanych z obsługą komisji.
Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 30.03.2009, Ilość wejść: 62664, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry