Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Analiz i Budżetu

Kierownik

Witold Halwic
tel. 22 551 09 59
faks 22 551 09 31
IV piętro, pokój nr 400 A
e-mail whalwic@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Analiz i Budżetu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw nadzoru odnoszącego się do wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu:

a) urządzeń terenów rolnych;

b) prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i Marszałka Województwa;

2) prowadzenie spraw dotyczących zleceń prac geodezyj no-kartograficznych z zakresu działania wydziału;

3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) związanych z refundowaniem spółdzielniom kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących postępowań w sprawie refundowania spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny zasadności wykonania prac geodezyjnych;

4) prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad wykorzystaniem środków unijnych na realizację prac scaleniowych  i zagospodarowania poscaleniowego w ramach działania określonego jako: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem oraz dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych PROW;

5) opracowanie danych zbieranych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących Statystyki Publicznej:

a) coroczne sprawozdania o mapie zasadniczej i aktualizacji, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, szczegółowej osnowie geodezyjnej;

b) sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

c) sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

6) planowanie elementów budżetu państwa - opracowanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków w granicach kwot wynikających z ustawy budżetowej, w tym sporządzanie danych planistycznych do ustawy budżetowej;

7) planowanie budżetu zadaniowego - sprawozdanie w układzie zadaniowym, Wieloletni Plan Finansowy Państwa - plan wydatków dotacji w układzie zadaniowym (według katalogu funkcji) - plan budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem (część opisowa);

8) ocena i opiniowanie (zgodność z planem rzeczowym) wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przekazywania dotacji na zrealizowane i odebrane prace geodezyjne i kartograficzne;

9) realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw, związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince;

10) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8161, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry