Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Analiz i Budżetu

Kierownik

Witold Halwic
tel. 22 551 09 59
faks 22 551 09 31
IV piętro, pokój nr 400 A
e-mail whalwic@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Analiz i Zasobu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw nadzoru odnoszącego się do wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu:

a) urządzeń terenów rolnych;

b) prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych i realizowanych przez starostów i Marszałka Województwa;

2) prowadzenie spraw dotyczących zleceń prac geodezyj no-kartograficznych z zakresu działania wydziału;

3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) związanych z refundowaniem spółdzielniom kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych, dotyczących postępowań w sprawie refundowania spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny zasadności wykonania prac geodezyjnych;

4) prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad wykorzystaniem środków unijnych na realizację prac scaleniowych  i zagospodarowania poscaleniowego w ramach działania określonego jako: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem oraz dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych PROW;

5) opracowanie danych zbieranych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących Statystyki Publicznej:

a) coroczne sprawozdania o mapie zasadniczej i aktualizacji, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, szczegółowej osnowie geodezyjnej;

b) sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

c) sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

6) planowanie elementów budżetu państwa - opracowanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków w granicach kwot wynikających z ustawy budżetowej, w tym sporządzanie danych planistycznych do ustawy budżetowej;

7) planowanie budżetu zadaniowego - sprawozdanie w układzie zadaniowym, Wieloletni Plan Finansowy Państwa - plan wydatków dotacji w układzie zadaniowym (według katalogu funkcji) - plan budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem (część opisowa);

8) ocena i opiniowanie (zgodność z planem rzeczowym) wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczące przekazywania dotacji na zrealizowane i odebrane prace geodezyjne i kartograficzne;

9) realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw, związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince;

10) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8736, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry