Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Analiz i Zasobu

Oddział Analiz i Zasobu

Kierownik

Witold Halwic
tel. 22 695 79 59
faks 22 695 79 31
III piętro, pokój nr 311
e-mail whalwic@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Analiz i Zasobu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw nadzoru odnoszącego się do wykorzystywania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące:

a) zadań z zakresu geodezji i kartografii zlecanych i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego,

b) prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

2) monitorowanie wydatkowania innych środków, niż dotacji budżetowej, na zadania dotyczące geodezji kartografii, realizowanych jako zdania z zakresu administracji

rządowej;

3) prowadzenie spraw dotyczących zadań z zakresu geodezji i kartografii zlecanych przez wydział;

4) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych związanych z refundowaniem spółdzielniom kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych,

dotyczących postępowań w sprawie refundowania spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny

zasadności wykonania prac geodezyjnych;

5) prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad wykorzystaniem środków unijnych na realizację prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego,

6) opracowanie danych zbieranych z jednostek samorządu terytorialnego dotyczących Statystyki Publicznej:

a) coroczne sprawozdania o mapie zasadniczej i aktualizacji, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji, szczegółowej osnowie geodezyjnej,

b) sprawozdanie z rozliczenia dotacji na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa we współpracy z powiatami, samorządem województwa

i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych we współpracy z powiatami, samorządem województwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

7) planowanie elementów budżetu państwa - opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków w granicach kwot wynikających z ustawy budżetowej, w tym sporządzanie danych planistycznych do ustawy budżetowej;

8) planowanie budżetu zadaniowego - sprawozdanie w układzie zadaniowym, Wieloletni Plan Finansowy Państwa - plan wydatków dotacji w układzie zadaniowym (według katalogu funkcji) - plan budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem (część

opisowa);

9) ocena i opiniowanie (zgodność z planem rzeczowym) wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczących przekazywania dotacji na zrealizowane i odebrane prace geodezyjne i kartograficzne;

10) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem obszaru i granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i  Męczeństwa w Treblince;

11) zapewnienie dostępu do danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do realizacji zadań publicznych nałożonych na Wojewodę;

12) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków dla tworzenia

ewidencji gospodarstw rolnych i kontroli wniosków powierzchniowych składanych przez producentów rolnych;

13) wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

14) współdziałanie i udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9756, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry