Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Katastru

Kierownik

Agnieszka Pajewska
tel. 22 551 09 44
faks 22 551 09 31
IV piętro, pokój nr 401
e-mail apajewska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Katastru należy w szczególności realizacja zadań  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego tj.:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielenia informacji o sposobie użytkowania lokali;

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

4) opiniowanie projektów założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

5) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

6) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków dla tworzenia ewidencji gospodarstw rolnych i kontroli wniosków powierzchniowych składanych przez producentów rolnych;

8) wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

9) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru;

10) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

11) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań;

12) współdziałanie z Oddziałem Kontroli w zakresie prowadzenia kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Do zakresu działania Oddziału Katastru należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych , dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

2) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

4) współdziałania z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

5) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

a) tworzenia łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,

c) ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,

d) ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

6) przygotowywania projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7174, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry