Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Katastru

Kierownik

Agnieszka Pajewska
tel. 22 551 09 44
faks 22 551 09 31
IV piętro, pokój nr 401
e-mail apajewska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Katastru należy w szczególności realizacja zadań  Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego tj.:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielenia informacji o sposobie użytkowania lokali;

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

4) opiniowanie projektów założenia i modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

5) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

6) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków dla tworzenia ewidencji gospodarstw rolnych i kontroli wniosków powierzchniowych składanych przez producentów rolnych;

8) wyrażanie opinii na wniosek starosty o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań w trybie art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

9) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru;

10) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

11) opracowywanie informacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych zadań;

12) współdziałanie z Oddziałem Kontroli w zakresie prowadzenia kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Do zakresu działania Oddziału Katastru należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych , dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

2) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

4) współdziałania z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

5) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

a) tworzenia łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,

c) ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,

d) ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

6) przygotowywania projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 6654, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry