Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli

Kierownik

Aleksandra Kościesza
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38
pok. 512
tel. 25 644 81 85
e-mail: akosciesza@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Kontroli należy realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w szczególności:

1) planowanie    działań   kontrolnych   w   trybie    i    zakresie   zgodnym   z    ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092);

2) opracowanie  projektu  rocznego  planu  kontroli   Mazowieckiego   Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

3) koordynowanie kontroli prowadzonych przez inspekcję geodezyjną i kartograficzną i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;

4) kontrolowanie  przestrzegania przepisów  dotyczących  geodezji  i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych w zakresie:

a.ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1 a pkt 2,

b.geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 3,

c.gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d.tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. la pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

e.tworzenia   i    udostępniania   standardowych   opracowań   kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. le pkt 1 i 2;

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

c) zakładania osnów szczegółowych;

d) przeprowadzenia   powszechnej   taksacji   nieruchomości   oraz   opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

f) prawidłowości prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

a.wykonywania   i   udostępniania  kartograficznych   opracowań  tematycznych dla obszaru województwa;

b.analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych;

c.monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

5) kontrolowanie spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, gminnych oraz innych osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

6) kontrolowanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków;

b) prawidłowości i sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych;

7) kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne dotyczące w szczególności:

a) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

c) przestrzegania   przepisów   dotyczących   wykonywania   samodzielnych   funkcji w zakresie geodezji i kartografii;

d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

8) współdziałanie   z   Głównym   Geodetą   Kraju   i   organami   kontroli   państwowych w zakresie właściwości nadzoru;

9) współudział   w  prowadzeniu  szkoleń   i   instruktażu   dla  pracowników  organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizowanych zadań;

10) opracowywanie  informacji i sprawozdań w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz w zakresie realizowanych zadań.

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry