Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli

Kierownik

Aleksandra Kościesza
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38
pok. 512
tel. 25 644 81 85
e-mail: akosciesza@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Kontroli należy realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w szczególności:

1) planowanie    działań   kontrolnych   w   trybie    i    zakresie   zgodnym   z    ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092);

2) opracowanie  projektu  rocznego  planu  kontroli   Mazowieckiego   Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;

3) koordynowanie kontroli prowadzonych przez inspekcję geodezyjną i kartograficzną i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;

4) kontrolowanie  przestrzegania przepisów  dotyczących  geodezji  i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych w zakresie:

a.ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1 a pkt 2,

b.geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 3,

c.gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

d.tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. la pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

e.tworzenia   i    udostępniania   standardowych   opracowań   kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. le pkt 1 i 2;

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

c) zakładania osnów szczegółowych;

d) przeprowadzenia   powszechnej   taksacji   nieruchomości   oraz   opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

f) prawidłowości prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie:

a.wykonywania   i   udostępniania  kartograficznych   opracowań  tematycznych dla obszaru województwa;

b.analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych;

c.monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

5) kontrolowanie spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, gminnych oraz innych osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

6) kontrolowanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków;

b) prawidłowości i sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych;

7) kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne dotyczące w szczególności:

a) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

c) przestrzegania   przepisów   dotyczących   wykonywania   samodzielnych   funkcji w zakresie geodezji i kartografii;

d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

8) współdziałanie   z   Głównym   Geodetą   Kraju   i   organami   kontroli   państwowych w zakresie właściwości nadzoru;

9) współudział   w  prowadzeniu  szkoleń   i   instruktażu   dla  pracowników  organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie realizowanych zadań;

10) opracowywanie  informacji i sprawozdań w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz w zakresie realizowanych zadań.

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry