Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Nadzoru Geodezyjnego

Kierownik

Wioletta Jelska
tel. 22 551 09 26
faks 22 551 09 31
piętro IV, pokój nr 400 C
e-mail wjelska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Nadzoru Geodezyjnego należy realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działaniem administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

c) zakładania osnów szczegółowych;

d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych;

b) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty;

d) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim.

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

5) wnioskowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru;

7) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

8) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników;

9) prowadzenie szkoleń i instruktażu dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie nadzorowanych zadań.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8955, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry