Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Nadzoru Geodezyjnego

p.o. Kierownika

Grażyna Kloch-Główka
tel. 22 551 09 56
faks 22 551 09 31
piętro IV, pokój nr 400 D
e-mail gkloch-glowka@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Nadzoru i Katastru należy realizacja zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działaniem administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

c) zakładania osnów szczegółowych;

d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych;

b) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty;

d) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim.

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi w sprawach kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w powyższym zakresie;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii:

5) wnioskowanie do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii naruszających art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

6) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru;

7) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

8) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników;

9) prowadzenie szkoleń i instruktażu dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie nadzorowanych zadań.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9674, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry