Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Nadzoru i Katastru

Oddział Nadzoru i Katastru

p.o. Kierownika

Grażyna Kloch-Główka
tel. 22 695 79 56
faks 22 695 79 31
piętro III, pokój nr 309
e-mail gkloch-glowka@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Nadzoru i Katastru należy realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej

w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) zakładania osnów szczegółowych,

d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2) rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

3) sporządzanie wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

4) koordynowanie zadań dotyczących opiniowania projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

5) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

6) prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

7) współdziałanie i udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru;

8) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

9) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

10) prowadzenie postępowań dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej osobom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i  kartografii oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 10769, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry