Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Inwestycji Drogowych

BIP

zastępca dyrektora wydziału

Aleksandra Krzoska

tel. 22 695 63 75

faks 22 695 61 92

wejście F, II piętro, pokój nr 642

e-mail akrzoska@mazowieckie.pl


Godziny przyjęć interesantów:

 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki,
 • od 8.00 do 12.00 w środy i piątki.

Zadania Oddziału:

 1. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji
  dla obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego, sieciami uzbrojenia drogowego niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad, wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej
   i produktów naftowych, w zakresie:
   • prowadzenia postępowań administracyjnych, wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, wynikającego z przepisów Prawa budowlanego,
   • uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniania wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
   • przekazywania uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia, do każdego piątego dnia miesiąca;
 2. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w zakresie:
  • kontroli rejestrów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez starostę (prezydenta miasta),
  • rozpatrywania odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez starostę (prezydenta miasta);
 3. realizacja zadań związanych z:
  • wydawaniem decyzji dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wraz z przekazywaniem do organu wyższej instancji uwierzytelnionych wniosków i decyzji w tej sprawie,
  • wydawaniem decyzji dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji, w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 4. wykonywanie czynności wymaganych do wszczęcie postepowania egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez oddział poprzez:
  • sporządzanie i wysyłanie upomnień do zobowiązanych,
  • wystawianie tytułów wykonawczych.


Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 20911, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry