Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego

BIP

Kierownik:

Justyna Trawkowska
tel. 22 695 72 74,
pokój nr 311
e-mail jtrawkowska@mazowieckie.pl


Zastępca Kierownika:

Natalia Mikielska
tel. 22 695 72 70,
pokój nr 211
e-mail nmikielska@mazowieckie.pl


Zastępca Kierownika:

Magda Fijalska
tel. 22 695 72 41,
pokój nr 211
e-mail mfijalska@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
b) prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
c) realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
d) prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
e) realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
f) realizacji przepisów: o gospodarce nieruchomościami, o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
g) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
h) realizacji przepisów o fundacjach,
i) przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
j) prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
k) realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
l) realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
m) realizacji przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach,
n) realizacji przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno,
o) realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
p) realizacji przepisów o nasiennictwie,
q) realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
2. Kontrola działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę.
3. Kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 14589, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry