Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego

BIP

Oddział Kontroli Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kierownik:

Justyna Trawkowska
tel. 22 695 72 74,
pokój nr 49A
e-mail jtrawkowska@mazowieckie.pl


Zastępca Kierownika:

Arkadiusz Toczyski
tel. 22 695 72 70,
pokój nr 49A
e-mail atoczyski@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

1. Prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń lub koncesji,
b) prowadzenia rejestrów działalności regulowanej,
c) realizacji przepisów o aktach stanu cywilnego oraz przepisów o zmianie imienia i nazwiska,
d) prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
e) realizacji przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
f) realizacji przepisów o gospodarce nieruchomościami, o Agencji Mienia Wojskowego, o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
g) realizacji przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
h) realizacji przepisów o fundacjach,
i) przygotowania wyborów ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych,
j) prowadzenia spraw dotyczących skarg i wniosków,
k) realizacji przepisów o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
l) realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
m) realizacji przepisów o rybactwie śródlądowym,
n) realizacji przepisów o nasiennictwie,
o) realizacji przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
p) realizacji przepisów o kierujących pojazdami;
2. Kontrola działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez Wojewodę.
3. Kontrola organów zarządzających ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m.st. Warszawie oraz wewnętrznych położonych w strefach ruchu i strefach zamieszkania.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 18548, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry