Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej

BIP

Oddział Kontroli Wewnętrznej i Służb Zespolonych

Zadania oddziału:

 1. Kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu.
 2. Kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.
 3. Kontrola zakładów pracy chronionej.
 4. Kontrola zakładów aktywności zawodowej.
 5. Kontrola ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne.
 6. Kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
 7. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych.
 8. Przygotowywanie imiennych upoważnień do kontroli dla pracowników wydziału oraz prowadzenie ich rejestru.
 9. Opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych.
 10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej sprawowanej w imieniu Wojewody w zakresie właściwości rzeczowej odpowiednich ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 11. Monitoring realizacji kontroli prowadzonych przez wydział.
 12. Monitoring realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych kontroli prowadzonych w Urzędzie.
 13. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem okresowych planów kontroli zewnętrznych Urzędu oraz nad sporządzaniem kwartalnych i rocznych sprawozdań z ich realizacji.
 14. Przygotowywanie analiz wyników kontroli zewnętrznych oraz kontroli prowadzonych przez Urząd.
 15. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem planu działania wydziału oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.
 16. Koordynacja i nadzór nad opracowaniem wydziałowego planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji.
 17. Nadzór nad udostępnianiem informacji oraz bieżącą aktualizacją informacji wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
 18. Opracowywanie dla potrzeb kierownictwa wydziału innych materiałów, ocen i analiz.
 19. Obsługa sekretariatu.
 20. Wykonywanie zadań związanych z koordynowaniem czynności dotyczących systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w wydziale oraz rejestrowanie pism wpływających do wydziału.
 21. Opracowanie oraz analiza propozycji zmian do Regulaminu Wewnętrznego, Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Urzędu.
 22. Współpraca z właściwymi komórkami Urzędu w zakresie szkoleń, dyscypliny pracy, praktyk zawodowych studentów i stażystów, naboru kandydatów do pracy w wydziale, służby przygotowawczej w służbie cywilnej.
 23. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników wydziału w zakresie nienależącym do Biura Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu.
Podziel / Share
Opublikowane przez Dominika Nobis, 03.10.2016, Ilość wejść: 4055, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry