Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor 
Anna Olszewska
Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 wps@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora
 Anna Karpińska
 wps@mazowieckie.pl

Zastępca Dyrektora 
Michalina Walenta
 wps@mazowieckie.pl

 

 Sekretariat - Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa, pokój nr 15
  tel. 22 695 71 00  fax. 22 695 71 01
wps@mazowieckie.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

 

 Sekretariat - Andersa 30, 00-210 Warszawa, pokój nr 1
  tel. 22 536 05 40, 22 536 05 41  fax. 22 536 05 42
 sekretariatwzon@mazowieckie.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Adres korespondencyjny: plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa

 

Wydział Polityki Społecznej: zmiany w obsłudze klienta - przeprowadzka oddziału

Oddział do spraw Świadczeń i Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej przenosi się do nowej siedziby. Od 1 czerwca br. klientów tego oddziału zapraszamy do siedziby przy Alejach Jerozolimskich 28 (pokój nr 410, piętro IV). Oddział zajmuje się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi, czy też poświadczeniami formularzy na potrzeby instytucji zagranicznych.

W trakcie przeprowadzki, od 24 do 30 maja br. obsługa klienta w dotychczasowej siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 44 nie będzie możliwa. Za niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

 

Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Od początku bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję instytucji właściwej do wykonywania zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Informacje dotyczące działań z tego zakresu można uzyskać pod numerami telefonów: 22 695 71 74 i 22 695 71 83.

 

Zadania Wydziału:

 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzór nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej samorządu terytorialnego z wymaganymi kwalifikacjami,
 • planowanie i wykonywanie budżetu państwa z zakresu polityki społecznej w odniesieniu do zadań, które realizuje wojewoda,
 • koordynowanie i realizowanie programów rządowych z zakresu polityki społecznej,
 • realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 • koordynowanie działań z zakresu integracji ze społeczeństwem osób ze statusem uchodźcy ub ochroną uzupełniającą,
 • nadzór nad realizacją zadań z zakresu rynku pracy realizowanych przez powiaty i samorząd województwa, w tym nadzór nad wdrażaniem i stosowaniem standardów rynku pracy oraz spełnianiem wymaganych kwalifikacji przez pracowników instytucji rynku pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadawania i utraty statusu zakłady pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących nadzoru nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów,
 • prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry