Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej

BIP

Kierownik
Elżbieta Szczykutowicz
tel. 22 695 71 23
faks 22 695 71 20
III piętro, pokój nr 36
e-mail e.szczykutowicz@mazowieckie.pl


Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
22 695 71 23, pokój nr 36
22 695 71 96, pokój nr 35

Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z nadzorem i kontrolą zadań z zakresu pomocy społecznej:
22 695 71 16, pokój nr 33
22 695 71 18, pokój nr 32
22 695 71 27, pokój nr 32
22 695 71 14, pokój nr 30
22 695 71 96, pokój nr 35

  • środowiskowe domy pomocy samopomocy

22 695 71 24, pokój nr 37
22 695 71 25, pokój nr 37

  • realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

22 695 71 13, pokój nr 30
22 695 71 12, pokój nr 30

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

22 695 71 18, pokój nr 32

  • sprawozdawczość, administracja CAS

22 695 71 12, pokój nr 30
22 695 71 13, pokój nr 30

  • prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

22 695 71 13 pokój nr 30


Zadania Oddziału:

1) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, w szczególności nad:
a) jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
b) jakością usług, dla których zostały określone standardy,
c) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
z wymaganymi kwalifikacyjnymi;
2) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) nadzór i kontrola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej;
4) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej, w szczególności przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego;
6) dokonywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej;
7) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
a) opracowywanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących to zadanie,
b) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
c) monitorowanie i koordynowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
d) nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa,
e) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
8) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
9) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych;
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa energetycznego w zakresie dodatku energetycznego energii elektrycznej dla odbiorcy wrażliwego;
11) prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.


Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 18113, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry