Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej

BIP

Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej

Kierownik
Elżbieta Szczykutowicz
tel. 22 695 71 23
faks 22 695 71 20 III piętro, pokój nr 35
e-mail: e.szczykutowicz@mazowieckie.pl


Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
22 695 71 23, pokój nr 35
 
 
Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z nadzorem i kontrolą zadań z zakresu pomocy społecznej
22 695 71 16, pokój nr 33 
22 695 71 18, pokój nr 37
22 695 71 27, pokój nr 37
 
 
 - środowiskowe domy pomocy samopomocy
22 695 71 24, pokój nr 31
22 695 71 11, pokój nr 31
24 235 11 58, stanowisko pracy w Delegaturze w Płocku
 
- realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
22 695 71 23, pokój nr 35
22 695 71 12, pokój nr 36
 
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
22 695 71 18, pokój nr 37
25 644 71 75, stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
 
- sprawozdawczość, administracja CAS
22 695 71 12, pokój nr 36
 
 - prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa
29 746 62 28, stanowisko pracy w Delegaturze w Ostrołęce 
 
 
 
Zadania Oddziału:
 
1) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, w szczególności nad:
a) jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
b) jakością usług, dla których zostały określone standardy, 
c) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacyjnymi; 
2) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
3) nadzór i kontrola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne z zakresu polityki społecznej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej; 
4) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, w szczególności z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
5) sporządzanie sprawozdawczości z zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej, w szczególności przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego; 
6) dokonywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej; 
7) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 
a) opracowywanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących to zadanie, 
b) monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 
c) monitorowanie i koordynowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
d) nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, 
e) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej; 
8) nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej; 
9) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych; 
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa energetycznego w zakresie dodatku energetycznego energii elektrycznej dla odbiorcy wrażliwego; 
11) prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 21635, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry