Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

BIP

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik Oddziału:

Wiesława Puciłowska

tel. 22 695 71 10,
pokój nr 39
e-mail wpucilowska@mazowieckie.pl
 

Zastępca Kierownika Oddziału:

Beata Kosmalska-Balik

tel. 22 695 71 28,
pokój nr 34
e-mail: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl
 
Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z zadaniami gminy w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
22 695 71 94, pokój nr 38
22 695 71 95, pokój nr 38
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach
23 671 93 27 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
24 235 11 58 - stanowisko pracy w Delegaturze w Płocku
29 746 62 19, 29 746 62 29 - stanowiska pracy w Delegaturze w Ostrołęce
48 362 09 04 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
 
Stanowiska ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych
22 695 71 43, pokój 40
22 695 71 44, pokój 40
22 695 71 45, pokój 40
22 695 71 46, pokój 40
22 695 71 76, pokój 40
23 671 93 32 - stanowisko pracy w Delegaturze w Ciechanowie
48 362 04 13 - stanowisko pracy w Delegaturze w Radomiu
25 644 71 75 - stanowisko pracy w Delegaturze w Siedlcach

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie spraw dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w tym:
  1. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wydawania i cofnięcia zezwolenia na ich prowadzenie,
  2. prowadzenie rejestru placówek i ośrodków,
  3. prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach,
  4. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dzieci do placówki ponad ustalony limit;
 2. kontrola nad:
 1. realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, wykonywanych przez:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 1. zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych, w tym nadzór nad organizacją i realizacją przez marszałka województwa adopcji w województwie mazowieckim.
 2. opiniowanie wniosków samorządu o finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców, przebywających na terenie województwa
 3. zasięganie informacji o sposobie realizacji przez samorząd gminny, powiatowy i województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz dokonywanie jego analizy i oceny;
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją wprowadzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny programów na dofinansowanie zadań samorządu w oparciu o art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. monitorowanie realizacji przez powiaty rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, ustalanie w oparciu o przepisy prawa zasad jego realizacji
  w województwie;
 6. sporządzanie sprawozdań z zadań realizowanych przez samorząd gminy, powiatu i województwa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji Programu „Rodzina 500 plus” w powiatach ;
 7. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na skargi, zapytania i interwencje dotyczące działalności jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 8. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 18.03.2014, Ilość wejść: 8557, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry