Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

BIP

Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Kierownik Oddziału:

Wiesława Puciłowska

tel. 22 695 71 10,
pokój nr 39
e-mail wpucilowska@mazowieckie.pl
 

Zastępca Kierownika Oddziału:

Beata Kosmalska-Balik

tel. 22 695 71 28,
pokój nr 34
e-mail: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl

Stanowiska ds. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
22 695 71 15, pokój 31    
22 695 71 17, pokój 31
22 695 71 19, pokój 31
22 695 71 21, pokój 31
Stanowiska ds. realizacji zadań związanych z zadaniami gminy w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
22 695 71 94, pokój nr 38
22 695 71 95, pokój nr 38
Stanowiska ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i ośrodków adopcyjnych
22 695 71 43, pokój 40
22 695 71 44, pokój 40
22 695 71 45, pokój 40
22 695 71 46, pokój 40
22 695 71 76, pokój 40

Zadania Oddziału:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w tym:
  a) wydawanie i cofanie zezwoleń na ich prowadzenie;
  b) prowadzenie rejestru placówek i ośrodków;
  c) prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach;
 2. Kontrola nad:
  a) realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, wykonywanych przez:

         - jednostki samorządu terytorialnego,

         - jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy  zastępczej,

  b) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;

 3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez samorząd województwa zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych;
 4. Ustalanie potrzeb w zakresie finansowania pobytu w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców przebywających na terenie województwa;
 5. Zasięganie informacji o sposobie realizacji przez samorząd gminny, powiatowy
  i województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 6. Nadzór i kontrola realizacji przez jednostki samorządu zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepisów ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny, przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych
  i resortowych wykonywanych przez samorządowe jednostki organizacyjne i na ich zlecenie przez podmioty niepubliczne w związku z przepisami dotyczącymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi przepisami
  w zakresie pomocy rodzinom;
 8. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i świadczeń wychowawczych oraz realizowanych programów.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 18.03.2014, Ilość wejść: 7888, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry