Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Nadzoru Rynku Pracy

BIP

Oddział Organizacji i Nadzoru Rynku Pracy

Kierownik 
Iwona Mil - Wawrzynowicz
tel. 22 695 71 72
e-mail imil@mazowieckie.pl
 
 
Stanowiska ds. orzekania w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia
 
22 695 71 71, pokój nr 5
22 695 71 64, pokój nr 5
22 695 71 67, pokój nr 6
22 695 71 68, pokój nr 6
22 695 71 63, pokój nr 7
22 695 71 61, pokój nr 8
 
Stanowisko ds. kontroli urzędów pracy
22 695 71 71, pokój nr 5
  
Stanowisko ds. zatrudnienia socjalnego
22 695 71 67, pokój nr 6
 
Stanowisko ds. aktywizacji zawodowej repatriantów
22 695 71 63, pokój nr 7
22 695 71 61, pokój nr 8
 
Pracownicy realizujący zadania w delegaturach
24 235-11-60, pokój nr 319A - stanowisko pracy w delegaturze w Płocku
23 671-93-44, pokój nr 214 - stanowisko pracy w delegaturze w Ciechanowie
29 746-62-27, pokój nr 119D - stanowisko pracy w delegaturze w Ostrołęce
48 362-02-25, pokój nr 215 - stanowisko pracy w delegaturze w Radomiu
25 644-71-75, pokój nr 303 - stanowisko pracy w delegaturze w Siedlcach
 
 
 
Zadania Oddziału:
 
1. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy poprzez sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty w zakresie: 
a) sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, 
b) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy, 
c) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, 
d) prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań aktywizacyjnych, 
e) kontroli realizacji innych zadań wynikających z przepisów, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty, 
f) realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań wynikających z przepisów oraz umowy akredytacyjnej; 
2. wykonywanie zadań Wojewody w zakresie rynku pracy dotyczących: 
a) organizowania i finansowania szkoleń pracowników urzędu oraz wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, 
b) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, 
c) realizowania zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 
3. sporządzanie sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw pracy z realizacji w roku poprzednim nadzoru i kontroli realizacji zadań wykonywanych przez marszałka województwa, starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty; 
4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów; 
5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem, przedłużaniem i utratą statusu Centrum Integracji Społecznej; 
6.prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych posiadających status Centrum Integracji Społecznej oraz rejestr Klubów Integracji Społecznej; 
7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych; 
8. sporządzanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego o liczbie zarejestrowanych Klubów Integracji Społecznej. 
 
 
 
Podziel / Share
Jacek Szczerba, 28.02.2018, Ilość wejść: 10260, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry