Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Ostrołęce

BIP

ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka

Kierownik
Małgorzata Lutrzykowska
tel. 29 74 66 220,
pokój nr 120a
e-mail mlutrzykowska@mazowieckie.pl 

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej
29 74 66 228, pokój nr 119 c

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
29 74 66 229, pokój nr 119 c

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
29 74 66 221, pokój nr 120b

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
29 74 66 225, pokój nr 119d

Stanowisko ds. rynku pracy
29 74 66 227, pokój nr 119d

Stanowisko ds. planowania i analiz środków na zadania z zakresu polityki społecznej
29 74 66 223, pokój nr 120c


Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia oraz ośrodkach interwencji kryzysowej;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu polityki społecznej;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7198, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry