Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Ostrołęce

BIP

ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka

Kierownik
Małgorzata Lutrzykowska
tel. 29 74 66 220,
pokój nr 120a
e-mail mlutrzykowska@mazowieckie.pl 

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej
29 74 66 228, pokój nr 119 c

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
29 74 66 229, pokój nr 119 c

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
29 74 66 221, pokój nr 120b

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
29 74 66 225, pokój nr 119d

Stanowisko ds. rynku pracy
29 74 66 227, pokój nr 119d

Stanowisko ds. planowania i analiz środków na zadania z zakresu polityki społecznej
29 74 66 223, pokój nr 120c


Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia oraz ośrodkach interwencji kryzysowej;
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz innych podmiotów, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu polityki społecznej;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7521, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry