Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Społecznej w Płocku

BIP

ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Kierownik
Mirosława Woźniakowska
tel. 24 235 11 56
faks 24 235 11 63,
pokój nr 113
e-mail mwozniakowska@mazowieckie.pl

Stanowiska ds.  nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
24 235 11 58, pokój nr 112
24 235 11 59, pokój nr 112

Stanowiska ds. polityki rynku pracy
24 235 11 60, pokój nr 124
24 235 11 61, pokój nr 124

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości
24 235 11 62, pokój nr 129
24 235 11 57, pokój nr 128

Stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
24 235 11 58, pokój nr 112
24 235 11 59, pokój nr 112
24 235 11 62, pokój nr 129

Zadania Oddziału:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu terytorialnego, w tym nad jakością działań i przestrzeganiem wymaganego standardu świadczonych usług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania standardów usług rynku pracy, spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
 3. prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych; 
 4. prowadzenie kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
 5. prowadzenie kontroli w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz innych podmiotach, którym zlecono realizację usług rynku pracy;
 6. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia oraz w sprawach związanych z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań zleconych tym organizacjom;
 11. wykonywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 12. rozpatrywanie skarg i wniosków, dotyczących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegających nadzorowi i kontroli.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8470, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry